Ontmoetingsdag voor ‘Late roepingen’

Datum: 18-04-2017
Tijd: 13.30 uur tot 20.00 uur
Lokatie: Nieuw Hydepark te Doorn

De ontmoetingsdag die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond voor die studenten theologie die wij rekenen tot de zogenoemde ‘late roepingen’ belegt, wordt DV op dinsdagmiddag en -avond 18 april gehouden. Met de zaterdagstudenten en anderen die door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn een dispuut te bezoeken, hopen we in Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50 te Doorn bijeen te komen. We nodigen deze studenten met hun echtgenotes/verloofdes hierbij van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Programma
13.30 uur: ontvangst met koffie
14.00 uur: opening door ds. A.J. Mensink
14.30 uur: lezing ‘Prediking in de gemeente van Christus’, door ds. J.B. ten Hove, Veenendaal.
De vraag die in deze bijdrage centraal staat, is in hoeverre tijdens de eredienst ervan uitgegaan moet worden dat de gemeente van Christus zoals ze bij elkaar is gekomen op zondag, kinderen van God zijn. Hoe spreek je de gemeente aan? Hoe wijs je haar op haar roeping? Op welke wijze dient de prediking separerend te zijn? Functioneert de onder ons gebruikte term ‘tweeërlei kinderen van het verbond’? In hoeverre kunnen we een prediking waarin het verbond een grote plaats heeft en een bevindelijke prediking bijeenhouden?
Een andere student vraagt aandacht voor de noodzaak van zondekennis in de prediking. Onder opwekkingspredikers was dit altijd een belangrijk thema. Dit thema lijkt wat aan het wegkwijnen. Studenten ervaren deze vraag binnen de PThU niet kwijt te kunnen.

16.00 uur: lezing ‘Pastoraat in een gebroken samenleving’, door ds. J. Belder, Harskamp. De vraag die in deze bijdrage centraal staat, is wat kenmerkend is voor pastoraat in bijbelse zin en in de traditie van de Reformatie. We denken hierbij ook aan de ervaren verlegenheid om het gewone huisbezoek te blijven doen. We denken aan het vele crisispastoraat, waarbij de predikant expertise buiten zijn discipline als pastor lijkt te moeten hebben. Hoe ben je in die context pastor?
17.30 uur: maaltijd
18.45 uur: aandacht voor de invulling van het predikantschap, voor het predikantsgezin, voor de plaats van de vrouw, door ds. W.G. Sonnenberg & mw. M. Sonnenberg-Kroeze
20.00 uur: sluiting
Het hoofdbestuur hoopt dat velen aanwezig kunnen zijn. Opgave uiterlijk 6 april bij het bureau van de Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660 of info@gereformeerdebond.nl Wanneer predikanten of kerkenraden iemand weten voor wie deze dag bedoeld is, vragen we u deze persoon hierop attent te maken. We hopen op een gezegend samenzijn!

« Terug naar overzicht