Fonds Gereformeerd Protestantisme wil opnieuw scriptieprijs uitreiken

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft er in 2016 op verzoek van het bestuur van de G.T.S.V. Voetius in bewilligd om het Fonds Gereformeerd Protestantisme vanwege de geringe capaciteit van de studentenvereniging aan ons over te dragen.

Genoemd fonds reikt eens in de drie jaar de Prof.dr. S. van der Linde-scriptieprijs uit, ter grootte van € 250 voor de beste theologische masterscriptie op het terrein van (de geschiedenis van) het gereformeerd protestantisme. In oktober 2012 ontving Tom-Eric Krijger die voor zijn scriptie Tot in ’t verste oord, trouw aan ’s Heren Woord. De totstandkoming, uitbouw en identiteitsontwikkeling van de sedert de vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892) tot deze denominatie behorende gemeenten in Nederland, België, Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederlands West-Indië.

Voor de in 2012 uitgereikte prijs kwamen alle scripties in aanmerking die handelen over ‘Reformatiegeschiedenis’ in de breedste zin van het woord en die tussen 2009 en 2011 aan de Universiteit Utrecht, de faculteit Katholieke Theologie Utrecht of de Protestantse Theologische Universiteit verdedigd zijn.
Het Fonds Gereformeerd Protestantisme is in 1978 ingesteld met het doel de bestudering van de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme te bevorderen. Leden van de beoordelingscommissie van dit fonds zijn prof. dr. W. Balke, prof. dr. H. van den Belt en dr. A. Goudriaan.
Het is ons voornemen in het najaar van 2017 opnieuw een prijs uit te reiken. Hiertoe mogen alle masterscripties ingezonden worden die geschreven zijn in het kader van een academische opleiding in Nederland of aan de ETF. Scripties die in de jaren 2013 tot en met 2016 geschreven zijn, moeten uiterlijk 15 augustus 2017 gemaild worden naar info@gereformeerdebond.nl. De scripties moeten in het Nederlands of Engels geschreven zijn.