Geref. Bond benoemt derde assistent in opleiding

 

In het kader van de verhuizing van de leerstoelen van de Gereformeerde Bond naar Groningen en Amsterdam besloot het hoofdbestuur aan elke leerstoel van onze hoogleraren een aio (assistent in opleiding) te koppelen. Ons doel was hiermee te investeren in de toekomst van de gereformeerde theologie. Eerder dit jaar begonnen de aio's van prof. dr. G. van den Brink en prof. dr. J. Hoek hun werk.

Met dankbaarheid berichten we dat Mirjam Hofman MA uit Leiden per 1 januari als aio verbonden zal zijn aan de leerstoel die prof. dr. H. van den Belt bij de Rijksuniversiteit Groningen bezet. Zij hoopt de komende vier jaar onderzoek te doen naar en een dissertatie te schrijven over ‘de verwantschap en het verschil tussen evangelischen en gereformeerden: de relatie tussen de evangelische beweging en gevestigde kerken van gereformeerd belijden in Nederland vanaf de negentiende eeuw beschouwd in de spiegel van hun omgang met het verleden'. Dit onderzoek zal zich onder meer toespitsen op een verklaring voor de uiteenlopende hantering van het verleden tussen beide groepen: waar evangelischen zich graag oriënteren op de eerste christengemeente naar de beschrijving van het bijbelboek Handelingen, richten gereformeerden zich vanuit een waardering voor de grote daden van God in de geschiedenis ook graag op het gedachtegoed van Calvijn en voorbeelden uit de reformatieperiode.
We hopen dat mw. Hofman met haar studie de theologie en de kerk zal dienen en wensen haar Gods zegen daarbij van harte toe.