Gereformeerde Bond biedt moderamen notitie ‘Lasten naar draagkracht’ aan

Op 13 september hebben mr. P.C. Knook en P.J. Vergunst namens het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de notitie ‘Lasten naar draagkracht’ aan het moderamen van de synode aangeboden.

In deze notitie wordt gepleit om bij de afdrachten van plaatselijke gemeenten aan landelijke fondsen van de kerk ook rekening te houden met de ledentallen in een gemeente. Als immers alleen de financiën doorslaggevend zijn voor het bepalen van de hoogte van de afdracht terwijl een relatief klein aantal gemeenteleden in een vitale dorpsgemeente al veel opbrengt voor de predikantsplaats, dan moeten ze ook relatief veel afdragen aan de landelijke fondsen. De notitie is op verzoek van het bestuur geschreven door een commissie die naast mr. P.C. Knook bestond uit ds. H. van Ginkel, oud-gemeenteadviseur A. Wolswinkel en (op persoonlijke titel) synodelid C.P. de Bruin.
Het moderamen heeft met waardering gesproken over de betrokkenheid vanuit ons bestuur bij dit thema en tegelijkertijd aangegeven dat de notitie doorgezonden zal worden naar de commissie die het beleid ten aanzien van de afdrachten van de afgelopen jaren binnenkort evalueert.