Leidse leerstoel Gereformeerde Bond niet gecontinueerd

 

De verhuizing van de PThU uit Kampen, Leiden en Utrecht kon niet zonder gevolgen blijven voor de leerstoelen van de Gereformeerde Bond. Het is al sinds februari 2011 bekend dat met ingang van 1 september a.s. dr. H. van den Belt - sinds 2008 werkzaam in Utrecht - als hoogleraar zijn werk zal voortzetten in Groningen, dat prof. dr. J. Hoek van Kampen naar Groningen verhuist en dat prof.dr. G. van den Brink Leiden verlaat, om in Amsterdam te gaan werken.

 

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond besloot vorig voorjaar de leerstoel in Leiden - sinds 2001 bezet door prof.dr. W. Verboom resp. prof.dr. G. van den Brink - ondanks het vertrek van de PThU voor vijf jaar te continueren. Een plotseling vertrek vonden we gezien de verantwoordelijkheid voor de Leidse studenten en de gewaardeerde plaats van beide hoogleraren in het voorbije decennium niet verantwoord. Recent heeft de decaan van de faculteit der Geesteswetenschappen ons echter bericht dat de Universiteit Leiden zowel vanwege de herijking van het beleid ten aanzien van de bijzondere leerstoelen als vanwege het vertrek van de PThU een ander standpunt ingenomen heeft ten aanzien van de wenselijkheid van een bijzondere leerstoel voor de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme. De faculteit heeft de overtuiging dat deze leerstoel elders in Nederland beter op zijn plaats is. Waar de Gereformeerde Bond wil blijven vasthouden aan de benoeming van een theoloog die de kerk als predikant gediend heeft en die instemt met onze grondslag en doelstelling, kan de Universiteit Leiden hier helaas niet meer mee instemmen. Na het vertrek van de PThU uit Leiden passen nauwe banden met een kerkgenootschap of een vereniging als de Gereformeerde Bond minder bij de nieuwe koers van het Leidse Instituut voor Religiestudies.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond betreurt én respecteert het besluit van de Leidse faculteit der Geesteswetenschappen. We zien het als onze roeping om ons te blijven inzetten voor de academische beoefening van de gereformeerde theologie, ten dienste van de kerk en gemeenten. Graag roepen we de kerkenraden op in de voorbede en in financiële betrokkenheid te blijven meeleven met het werk aan de theologische faculteiten van allen die zich in gehoorzaamheid aan het Woord van God hiervoor inzetten. De kwetsbaarheid van het theologisch onderwijs in een tijd van secularisatie vraagt hier meer dan ooit om.