Prof. dr. H. van den Belt benoemd als hoogleraar systematische theologie aan Vrije Universiteit

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft prof. dr. Henk van den Belt benoemd tot voltijds hoogleraar systematische theologie aan de Faculteit Religie en Theologie.

Van den Belt wordt op deze post de opvolger van prof. dr. C. van der Kooi, die begin oktober met emeritaat ging. Diens leerstoel is omgezet in een zogeheten gesponsord ordinariaat, waarbij de kosten mede gedragen worden door de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Van den Belt zal zijn lopende werkzaamheden aan de Rijksuniversiteit Groningen het huidige academische jaar afbouwen en per 1 januari a.s. officieel aan de slag gaan aan de VU.

Prestigieuze positie
Decaan prof. Ruard Ganzevoort is enthousiast over Van den Belts benoeming: ‘Van den Belt heeft zijn sporen verdiend in het theologiehistorisch onderzoek op het terrein van calvinisme en neo-calvinisme, en zal daarmee op een uitstekende manier invulling geven aan de VU-leerstoel systematische theologie – een prestigieuze positie die eerder bekleed werd door onder meer Kuyper, Bavinck en Berkouwer. We verwachten dat hij het (neo-)calvinisme-onderzoek aan de VU zal versterken en in goede samenwerking met anderen nationaal en internationaal een eigen gezicht gaat geven aan onderwijs en onderzoek in de theologische traditie waaruit de VU voortkomt. We zijn ook zeer gelukkig met de constructieve samenwerking met de Gereformeerde Bond.’

Prof. Gijsbert van den Brink, hoofd van de afdeling Beliefs & Practices waarbinnen Van den Belt komt te werken, uit zich eveneens verheugd over diens benoeming. ‘Van den Belt is een gereformeerd theoloog met een uitstekende staat van dienst; hij is een productief onderzoeker en enthousiasmerend docent, en brengt bovendien een belangrijk netwerk met zich mee.’ Concreet wijst hij op het binnenkort op te richten Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond, dat met de benoeming van Van den Belt aan de Vrije Universiteit gevestigd zal worden en waaraan Van den Belt voor één dag in de week als beoogd directeur verbonden zal zijn.

Loyaal
Algemeen secretaris Piet Vergunst van de Gereformeerde Bond, tevens al tien jaar lid van het curatorium dat Van den Belts werk in Utrecht en Groningen begeleidde, merkt op dat het bestuur van de Gereformeerde Bond dr. Van den Belt zijn promotie naar een reguliere hoogleraarspost op deze belangrijke leerstoel van harte gunt en daarom loyaal aan de overstap naar Amsterdam meegewerkt heeft. ‘Mede omdat wij zijn werk ten dele blijven financieren, weten we ons ook na 1 januari betrokken bij en verantwoordelijk voor zijn werk ten dienste van studenten en promovendi. We zijn dankbaar dat onze hoogleraar op de plaats waar momenteel de meeste studenten zijn, zijn gaven en ervaring mag gaan inzetten. Tegelijk weten we ons loyaal aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar dr. Van den Belt de voorbije zeven jaar vanuit zijn confessionele positie in het geheel van de theologiebeoefening volledig geparticipeerd heeft. In de komende maanden zal duidelijk worden op welke wijze onze presentie in Groningen gecontinueerd wordt, naast de aanwezigheid van prof. Wim Moehn aan de PThU.’

Over Van den Belt
Henk van den Belt (1971) studeerde theologie aan de Universiteit Leiden, waar hij in 2006 bij A. van de Beek promoveerde op het proefschrift Autopistia. The Self-Convincing Authority of Scripture in Reformed Theology. Hij is momenteel bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid en universitair hoofddocent Theologiegeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij als predikant en pastoraal werker verbonden aan diverse gemeentes in Nederland en de Verenigde Staten. Van 2006-2012 werkte hij voor een klein deel van zijn werktijd ook reeds aan de VU, als projectleider van Theologia Viatorum – een programma gericht op de begeleiding van gevorderde theologiestudenten in Midden- en Oost-Europa. Van den Belt is ook maatschappelijk actief als lid van toezichthoudende organen in onderwijs en media.

Amsterdam/Apeldoorn, 30 oktober 2018