Prof. G. van den Brink treedt per 1 juli terug als GB-hoogleraar

Per 1 januari 2015 heeft de Vrije Universiteit in Amsterdam prof. dr. G. van den Brink (1963) benoemd tot hoogleraar in het zogenoemde University Research Chair-programma.

Met dit programma erkent de VU uitmuntende wetenschappers die worden beschouwd als aankomend leiders in hun vakgebied. Zij zijn geselecteerd vanwege hun excellentie en potentie voor de toekomst.
Op zijn leerstoel ‘Theologie en wetenschap' zal prof. Van den Brink onderzoek op het terrein van de verhouding tussen geloof en wetenschap doen. ‘Aan het zogenoemde conflictmodel voorbij analyseert hij hoe zowel klassieke geloofsvoorstellingen als methoden en resultaten van hedendaags wetenschappelijk onderzoek serieus genomen kunnen worden, en welke bijdrage de theologie in dit verband kan leveren. Op deze wijze helpt hij studenten en anderen om hun levensbeschouwing op constructieve wijze te relateren aan hun wetenschappelijk engagement in plaats van voor één van beide te kiezen of in twee werelden te leven', aldus de VU.

In goed overleg met prof. Van den Brink is besloten dat hij per 1 juli 2015 zal terugtreden als bijzonder hoogleraar aan de vestiging Amsterdam van de PThU, waar hij sinds 1 januari 2012 de leerstoel ‘Theologie van het gereformeerd protestantisme’ bezet. Ook van 2007 tot 2012 was prof. Van den Brink reeds parttime in dienst van de Gereformeerde Bond. In die jaren bezette hij voor één dag in de week de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’, een leerstoel die verbonden was aan de Universiteit Leiden.
De keuze voor de datum van 1 juli betekent dat prof. Van den Brink in de eerste helft van 2015 zijn collegereeks over de theologie van de Heidelbergse Catechismus kan afronden, evenals een later te geven deeltijdcursus. Ook het begeleiden van scripties kan hij afronden. Promovendi zullen hun traject bij hem op de beoogde wijze kunnen voltooien.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond wenst prof. Van den Brink van harte geluk met deze bijzondere benoeming, een belangrijke stap in zijn academische loopbaan. Tevens wensen we hem Gods zegen voor zijn nieuwe roeping van harte toe. Het bestuur zal zich de komende maanden oriënteren op de toekomst en de bezetting van onze leerstoelen, ook omdat prof dr. J. Hoek in het najaar van 2015 met emeritaat hoopt te gaan. Graag bevelen wij de opleiding van de dienaren van het Woord in de voorbede van de gemeente aan.