Vacant, en danů?, een helpende brochure voor het beroepingswerk

Omdat het beroepingswerk in onze tijd complexer geworden is, heeft de Gereformeerde Bond de brochure Vacant, en dan…? uitgegeven.

Hiermee beogen we praktische en geestelijke wenken met het oog op het beroepingswerk aan de gemeenten aan te reiken. Wellicht dat we kerkenraad of beroepingscommissie met de inhoud van deze uitgave van dienst kunnen zijn.
De brochure – inmiddels alweer de derde druk – wil voorlichting geven over de gang van zaken rondom het beroepingswerk zoals dat gebruikelijk is in de hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk. Toegenomen verscheidenheid van gemeenten en toenemende onzekerheid omtrent de ‘eigenheid’ van de predikant alsmede veranderende verwachtingen van de kant van kerkenraden dragen eraan bij dat het beroepingswerk steeds meer inspanning vraagt. Elk hoofdstuk eindigt met een korte samenvatting, terwijl aan de brochure afsluit met een hoofdstuk ‘Conclusies en aanbevelingen’.
Tegen kostprijs is deze brochure van 66 blz. te bestellen bij het bureau van de Gereformeerde Bond. Dat kan door € 6,00 over te maken (inclusief porto) op rekeningnummer NL25INGB0002937021 t.n.v. Bureau Gereformeerde Bond te Apeldoorn, o.v.v. Beroepingswerk. Wie vijf of meer exemplaren bestelt, betaalt € 5,00 per stuk. Wilt u uw adres vermelden, als u via de bank betaalt?