Geref. Bond belegt predikantenmorgen over homoseksualiteit

Datum: 31-01-2018
Tijd: 9.30 tot 13.00 uur, inloop vanaf 9.00 uur
Lokatie: 't Visnet te Huizen

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond nodigt alle dienstdoende predikanten uit om deel te nemen aan de studiemorgen die DV op woensdag 31 januari over het thema ‘Pastoraat en beleid inzake homoseksualiteit’ gehouden wordt. We hopen van 9.30 uur (vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie) tot 13 uur samen te komen in gebouw ’t Visnet, De Ruyterstraat 7 te Huizen. We sluiten af met een lunch.
In 2014 belegden we voor ambtsdragers en gemeenteleden een studiedag over ‘Omgaan met homoseksualiteit’, waarmee we het thema op de agenda van kerkenraden plaatsen wilden. De opbrengst ervan verwoordden we op 8 mei 2014 in een themanummer van De Waarheidsvriend. Een jaar later volgde een Open brief van J. Hoek, A.A.A. Prosman, H. van Wijngaarden en P.J. Vergunst, waarin aandacht gevraagd werd voor de homoseksuele medechristen.
We zien nu dat verlegenheid in kerkenraden de meest voorkomende houding blijft, terwijl in veel situaties het denken van gemeenteleden zich in ‘liberale richting’ ontwikkelt. We willen daarom graag verder komen ten aanzien van pastoraat en beleid en daarbij in kaart brengen welke mogelijkheden er voor kerkenraden zijn. Een grens voor ons is hierbij dat we niet mee kunnen gaan in de aanvaarding van het homohuwelijk of de kerkelijke zegening van homorelaties. Als dat helder is, kunnen verschillen in het beleid in de praktijk van de gemeente aan de orde komen, om elkaars motieven te begrijpen en samen verder te zoeken.

Programma
Het programma is als volgt samengesteld:
Vanaf 9.00 uur ontvangst met koffie
9.30-9.45 uur: opening, door ds. A.J. Mensink
9.45-10.15 uur: ‘Heilige kerk & veilige kerk’, lezing door dr. J. Hoek. In deze lezing wordt benoemd dat heiligheid van de gemeente vanwege de heiligheid van God én de veiligheid van de gemeente in de gebrokenheid van het leven bijeenhoren. Jezus Christus zag mensen als méns én sprak hem/haar aan op zijn/haar leven. Dr. Hoek zal ook aandacht geven aan bijbelse noties die in de gemeenten onvoldoende aandacht krijgen: kruisdragen, de gerichtheid op het toekomende leven.
10.15-10.30 uur: Bijbelstudies van ‘Hart van homo’s’: Herman van Wijngaarden geeft aan op welke wijze hij bij een open Bijbel in gesprek is met jonge christenen die een homoseksuele gerichtheid hebben, wat dit met jonge mensen doet.
10.30-10.45 uur: dr. A.A.A. Prosman gaat in op de hermeneutische vragen en focust op de kritische kracht van de Schrift, die we opnieuw mogen ontdekken. Is de Bijbel een blok aan het been geworden als het gaat om ethische vragen? ‘Het wordt tijd dat we de bevrijdende en tegelijk kritische kracht van de Bijbel op het spoor komen. Zowel liberale als orthodoxe algemeenheden kunnen ons daarbij in de weg staan.’

Koffiepauze
11.15-11.55 uur: deelname aan een van de te houden workshops, gericht op het gesprek in kleinere kring:
- ds. H.M. Burggraaf te Wekerom en ds. H.G. de Graaff te Nieuwerbrug geven elk een workshop over hoe zij omgaan met het spanningsveld tussen heiligheid en barmhartigheid, tussen Gods geboden en de gebroken werkelijkheid;
- ds. J.J. Verhaar uit Krimpen aan den IJssel geeft een workshop waarin hij aandacht vraagt voor de pastorale zorg aan ouders (en evt. andere familieleden) van homoseksuelen jongeren in de gemeente.

12.00-12.50 uur: plenair gesprek onder leiding van ds. Mensink, daarna sluiting.
13.00 uur: Lunch.

Als tegemoetkoming aan de kosten voor deze studiebijeenkomst vragen we een bedrag van € 25 inclusief de ontvangst van studie de Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit. Een poging tot verheldering, geschreven door dr. Prosman (winkelprijs € 13,50). Wie dit boek al heeft, betaalt € 17,50. Graag overmaken op rekeningnummer NL98 INGB 0000 138421 o.v.v. ‘studiedag in Huizen’.

Wie aan deze predikantenmorgen deelneemt en vooraf de studie van dr. Prosman leest, krijgt in het kader van de permanente educatie 0,25 studiepunt.

Graag uiterlijk aanmelden op 24 januari via info@gereformeerdebond.nl of 055-5766660 en daarbij aangeven aan welke workshop u wilt deelnemen.
We hopen op een gezegende dag van bezinning en ontmoeting.

« Terug naar overzicht