‘Onderdompeling in de doop’ - Studieweek voor theologiestudenten

Datum: 19-08-2019
Tijd:
Lokatie: Mennorode te Elspeet

GB-studieweek 19-22 augustus 2019

Een viertal dagen doorbrengen op het mooi gelegen conferentiecentrum, met een goed inhoudelijk programma en meer- of minder (hervormd-)gereformeerde studiegenoten, wie wil dat niet? Aanmelden voor deze conferentie kan door te mailen naar info@gereformeerdebond.nl. Voor het programma van de donderdag, zowel ochtend als middag, zijn ook de eventuele partners uitgenodigd. Graag bij aanmelding aangeven hoeveel dagen en nachten je verwacht aanwezig te zijn. (De Gereformeerde Bond vraagt voor de volledige week inclusief maaltijden en verblijf een kleine tegemoetkoming in de kosten van € 50. Voor aankomende theologiestudenten is de week gratis.)

Als onderwerp hebben we gekozen voor de doop met als overkoepelend thema “Onderdompeling in de doop”. De aanleiding om voor dit thema te kiezen is dat de kinderdoop op veel plaatsen onder druk lijkt te staan en het doel is om goed helder te krijgen wat de achtergronden en de waarde van de (kinder)doop zijn.

Zoals gebruikelijk willen we het thema vanuit verschillende perspectieven benaderen, namelijk vanuit het Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Systematische Theologie en Praktische Theologie. Net als andere jaren behoren ook een Bijbelstudie, een cultureel moment en een presentatie van de HGJB tot het programma

Maandag 19 augustus

’s Ochtends wordt de studieweek geopend door ds. A.J. Mensink, voorzitter van de Gereformeerde Bond.

Ds. M. Goudriaan zal ’s middags een lezing geven waarin hij stil zal staan bij iets uit de geschiedenis van de Gereformeerde Bond. Hij doet dit onder de titel 'Ds. I. Kievit, een geharnast en bewogen herder'.

’s Avonds is prof. dr. G. Kwakkel gevraagd om te spreken over de doop, vanuit het perspectief van het Oude Testament.

Het doopformulier legt een link tussen de doop en de besnijdenis. Het doel van deze lezing is vooral om een verkenning te doen naar de inbedding van de besnijdenis in het verbond tussen God en Israël en de overeenkomsten en verschillen tussen doop en besnijdenis in kaart te brengen.
Vragen:

- Welke rol spelen het huisgezin en de gemeenschap bij de besnijdenis?
- Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen de doop en de besnijdenis?
- In hoeverre kan de kinderdoop gefundeerd worden op de besnijdenis?

Dinsdag 20 augustus

In het morgendeel zal ds. A.J. Mensink spreken over de doop. Hij doet dit vanuit het perspectief van het Nieuwe Testament.
Het doel van deze lezing is om op zoek te gaan naar de Bijbelse papieren in het NT voor de kinderdoop en naar de betekenis van de kinderdoop.
Vragen:
- Wat is het verband tussen de doop en het (nieuwe) verbond in het NT?
- Welke rol speelt het ‘huis-motief’ in het OT en het NT (o.a. in Hand. 16) bij de onderbouwing van de kinderdoop?
- Rom. 6:4 en Kol. 2:12 spreken over ‘met Christus begraven in de doop’. Zijn deze teksten onvoorwaardelijk toe te passen op kinderen die gedoopt zijn? Zijn zij door de doop in Christus ingelijfd?

Zoals gebruikelijk tijdens de studieweek wordt een zogenaamde zusterbond gevraagd een presentatie te geven. Dit jaar zal dit worden ingevuld door de HGJB.
Aan hen is gevraagd ook aandacht te geven aan doopcatechese en geloofsopvoeding.
Met deze bijdrage wordt de middag ingevuld.

’s Avonds zal dr. J. van Eck spreken vanuit het perspectief van de kerkgeschiedenis (m.n. de Vroege Kerk). Thema: Het apostolicum als doopbelijdenis.
In de lezing gaat het voornamelijk over de relatie tussen de geloofsbelijdenis en de doop. Dr. Van Eck zal bespreken hoe geloofsbelijdenis en doop liturgisch functioneerde in de Vroege Kerk. Hij zal ook verbanden leggen met (het functioneren van) het Heilig Avondmaal en ingaan op de traditionele formulieren voor doop en avondmaal en het liturgisch gebruik ervan.

Woensdag 21 augustus

Prof. dr. H. v.d. Belt en Teun van der Leer (rector Baptisten Seminarium) zijn uitgenodigd voor het ochtenddeel. Zij zullen over de doop spreken vanuit het perspectief van de Systematische theologie.
De visie op de kinderdoop hangt samen met de visie op het verbond en de gemeente, op de Heilige Schrift en de verhouding tussen OT en NT. Om deze structuurverschillen in kaart te brengen en inzicht te krijgen wat er op het spel staat willen we twee verschillende standpunten t.a.v. de kinderdoop / volwassendoop in twee korte lezingen voor het voetlicht brengen, namelijk door prof. H. v.d. Belt en drs. T. van der Leer. Vervolgens is er een forumbespreking met beide sprekers.

Een lezing over de doop vanuit het perspectief van de Praktische Theologie, zal op woensdagmiddag worden verzorgd door ds. C.H. Hogendoorn.
Het doel van deze lezing is om inzicht te krijgen hoe de kinderdoop in de praktijk gefunctioneerd heeft en functioneert.

Ds. Hogendoorn is bezig met een promotiestudie. Hierin brengt hij o.a. in kaart hoe de doop functioneert in de verschillende gereformeerde kerken. In deze lezing kan hij de belangrijkste inzichten uit zijn promotieonderzoek delen. Vooral is daarbij de vertaalslag naar deze tijd van belang en in te gaan op de vragen die de aanleiding zijn voor de keuze van het thema over de doop.
Vragen:
- Waarom komt de kinderdoop onder druk te staan?
- In hoeverre is dat te herleiden op het functioneren van de doop in de praktijk?

Woensdagavond vindt er een Bijbelstudie plaats.

Donderdag 22 augustus
(Partners van theologiestudenten zijn op donderdag ook welkom)

’s Ochtends zal dr. Jan Veldman, kunsthistoricus en betrokken bij stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk, spreken. Perspectief: Cultuur (architectuur of schilderkunst)
Bij het culturele onderdeel zijn de afgelopen jaren literatuur en muziek aan de orde geweest. Bij het thema van de doop kan in aansluiting op de lezing over de Vroege Kerk aandacht worden besteed aan de symboliek rond de doop en doopvonten en uitingen daarvan in de kunst.

’s Middags zal prof. dr. W. Verboom vanuit het perspectief van de Praktische Theologie spreken over de doop.
Het doel van deze lezing om praktische handvatten aangereikt te krijgen voor het gesprek over de doop binnen de gemeenten en de geloofsopvoeding. Omdat op donderdag ook de partners van theologiestudenten erbij zijn wordt daarbij ook aandacht gegeven aan praktische handvatten voor aanstaande predikantsvrouwen in de doopcatechese.
Vragen:
- Welke vragen leven er in de huidige tijd ten aanzien van de doop?
- Op welke wijze kan het onderwijs en het gesprek over de doop in de gemeente vormgegeven worden? (o.a. doopgesprek, doopcatechese, …)
- Hoe kan de doop worden ingebed in de geloofsopvoeding?

’s Avonds wordt de studieweek afgesloten met een encouragement door prof. dr. W.H.Th. Moehn.

 

 

« Terug naar overzicht