Predikantencontio 2019

Datum: 04-01-2019
Tijd: Aanvang 9.30 uur
Lokatie: Nieuw Hydepark te Doorn

Deo Volente op donderdag 3 en vrijdag 4 januari zal de jaarlijkse contio voor predikanten van de Gereformeerde Bond worden gehouden. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond nodigt alle hervormd-gereformeerde predikanten van harte uit deze contio bij te wonen. We hopen samen te komen in Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50 te Doorn. De contio duurt twee hele dagen, met uitzondering van de avonden.

Van de predikanten wordt bij deelname aan de beide contiodagen een bijdrage van € 75 gevraagd als tegemoetkoming in de kosten. Voor logies met ontbijt komt hier € 35 bij op basis van een tweepersoonskamer, de extra bijdrage voor een eenpersoonskamer is € 55. Als u de contio gedeeltelijk bezoekt, zal van u een gedeeltelijke bijdrage worden gevraagd (één dag € 45; gedeelte van een dag € 30).
Graag zien wij uw betaling vooraf tegemoet; die kunt u overmaken op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond te Apeldoorn.

Wie beide dagen bijwoont, krijgt in het kader van de permanente educatie 0,5 studiepunt; voor het bijwonen van één dag 0,25 studiepunt.

Wanneer u van plan bent aan de contio deel te nemen, wordt u vriendelijk verzocht uiterlijk donderdag 20 december 2018 te mailen naar info@gereformeerdebond.nl.

Programma

DONDERDAG 3 JANUARI
9.30-10.00 uur: Ontvangst
10.00 uur: Opening van de contio door ds. A.J. Mensink, voorzitter
10.45 uur: Koffiepauze
11.15 uur: Causerie over de betekenis van de canon van Nederland voor onze cultuur en samenleving, door prof. dr. F.P. van Oostrom, Utrecht, onder de titel ‘De canon van Nederland: herkomst, stand en toekomst’.
12.30 uur: Middagpauze met warme maaltijd
14.00 uur: Referaat door dr. A.J. van den Herik, Moerkapelle over het thema ‘Belofte en vervulling. Bijbels-theologische en hermeneutische overwegingen rond de profetische heilsverkondiging’.
15.00 uur: Theepauze
15.45 uur: Bespreking van het referaat
17.30 uur: Afsluitende broodmaaltijd

VRIJDAG 4 JANUARI
9.30 uur: Dagopening, door ds. J.A.W. Verhoeven, tweede voorzitter
10.00 uur: Referaat door dr. C.M.A. van Ekris, Zeist over het thema ‘Prediking profetisch doordacht’.
11.00 uur: Koffiepauze
11.30 uur: Bespreking van het referaat
12.30 uur: Middagpauze met warme maaltijd
14.00 uur: Referaat door prof. dr. J.W. Maris, Apeldoorn over het thema ‘Nu Jezus Christus het Hoofd is van de kerk. Confrontatie met de identiteit van de kerk’. Aansluitend een co-referaat door ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk, oud-voorzitter van de Gereformeerde Bond.
15.00 uur: Pauze
15.45 uur: Bespreking van de referaten
17.30 uur: Sluiting van de contio, met aansluitend een broodmaaltijd

Toelichting op het programma

Donderdag
Na de opening door de voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. A.J. Mensink, herdenken we de predikanten die in 2018 overleden zijn. Voor het tweede deel van de morgen is prof. dr. F.P. (Frits) van Oostrom uitgenodigd, universiteitshoogleraar in Utrecht en gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. Voor zijn wetenschappelijke werk kreeg hij in 1995 de Spinozaprijs. Zijn boek Maerlants wereld werd bekroond met de AKO literatuurprijs. Hij – in 2006 was hij voorzitter van de commissie die de canon presenteerde – houdt de causerie onder de titel ‘De canon van Nederland: herkomst, stand en toekomst’.
Aan prof. Van Oostrom zijn deze vragen voorgelegd: Wat is het belang van en de reden om te komen tot de vorming van de canon? Welke beslissingen zijn er genomen op weg naar de keuze van de vijftig highlights? Omdat dé markeringsmomenten in onze cultuur en geschiedenis moeilijk objectief vast te stellen zijn, horen we graag hoe u omgegaan bent met de kritiek en de discussie eromheen. Een belangrijk aandachtspunt is ook de vraag of een canon het nationalisme niet bevordert en hoe u de rol van de Nederlandse traditie ziet, nu er niet één groot verhaal is dat alle groepen samenbindt.
Op donderdagmiddag spreekt ds. Van den Herik uit Moerkapelle, twee jaar geleden gepromoveerd op een onderzoek naar de strekking en relevantie van Ezechiël 40-48 vanuit een christelijk-theologische optiek. Hij zal onder de titel ‘Bijbels-theologische en hermeneutische overwegingen rond de profetische heilsverkondiging’ ingaan op wat de gemeente mist als vandaag delen van het Oude Testament dicht blijven én ingaan op de hermeneutische sleutel voor het ontsluiten en doorgeven van de boodschap van de profeten, voor Israël als eerste hoorder, voor Gods gemeente vandaag.

Vrijdag
Op vrijdagmorgen luisteren we – na de dagopening door ds. J.A.W. Verhoeven – naar ds. Van Ekris uit Zeist, die spreekt over ‘Prediking profetisch doordacht’. Profetie en prediking hebben een intrigerende en aanstekelijke verhouding tot elkaar.
In de Bijbel, in de Reformatie en in de recente homiletische traditie van de kerk zijn er verschillende momenten aan te wijzen waarin prediking profetische kracht kreeg. In de lezing reconstrueert ds. Van Ekris wat bedoeld wordt met ‘profetische prediking’ en bespreekt we preken, ook uit onze eigen traditie. Zo kunnen predikanten aangemoedigd worden om op hun plek en wijze deel te nemen aan de profetische traditie van de kerk.
Het laatste dagdeel staat de ecclesiologie centraal, een thema waarin de christelijke gereformeerde prof. Maris zich dit jaar verdiepte. Hij gaat in op oorzaken van het verdampen van kerkelijk denken, liefde voor de kerk, elkaar verdragen binnen de kerk. Hem is gevraagd ook voor onze generatie onopgeefbare lijnen te trekken én hoe die in onze cultuur kunnen functioneren.
Een co-referaat geeft ds. Kamphuis, die in de laatste fase van het Samen-op-Wegproces en bij de vorming van de Protestantse Kerk als voorzitter van de Gereformeerde Bond veel voor de kerk en onze beweging betekend heeft.

Wie beide dagen bijwoont, krijgt in het kader van de permanente educatie 0,5 studiepunt; voor het bijwonen van één dag 0,25 studiepunt. Alle predikanten, die inmiddels persoonlijk zijn uitgenodigd, zijn van harte welkom. Zo leven we toe naar twee dagen van wetenschappelijke bezinning, om toegerust te worden voor het werk.

« Terug naar overzicht