Studiedag voor ambtsdragers en gemeenteleden

Datum: 20-11-2019
Tijd: Aanvang 13.30 uur inloop vanaf 13.00 uur
Lokatie: Woudenberg

Studiedag voor ambtsdragers en gemeenteleden: ‘Niet alles komt goed – leven in gebrokenheid’

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond belegt DV woensdag 20 november een studiedag met als thema ‘Niet alles komt goed – leven in gebrokenheid’. Deze studiedag wordt gehouden van 13.30u (ontvangst vanaf 13.00u) tot ongeveer 21.00u in Kerkelijk Centrum Eben Haëzer, Schoutstraat 8a te Woudenberg.

We richten ons met deze studiedag op u als kerkenraden die vanuit het pastoraat of diaconaat belangstelling hebben voor dit thema, maar ook op geïnteresseerde gemeenteleden en ieder die met gebrokenheid te maken heeft.
We hebben voor het thema ‘Niet alles komt goed – leven in gebrokenheid’ gekozen omdat in het pastoraat blijkt dat velen het moeilijk hebben met het lijden dat hen overkomt. De notie dat God ons wil vormen door de diepte heen lijkt in onze cultuur moeilijk over te dragen. Het gebeurt bijvoorbeeld soms dat (jonge) mensen vanwege zorgen en problemen in het gezin teleurgesteld in God raken en de kerk verlaten. Als ons lijden overkomt, raakt dit ons Godsbeeld. We willen dan ook handvatten bieden in het omgaan met dergelijke pastorale vragen en hopen dat deze dag tevens een stimulans is dit onderwerp in uw gemeente (opnieuw) onder de aandacht te brengen.


Na de opening door ds. H. Liefting zal dr. A. de Reuver uit Waddinxveen bijbels-theologische lijnen schetsen in zijn lezing ‘Op aarde is het niet volmaakt’.
Het christenleven vertoont volgens Paulus een paradoxale dubbelheid. Enerzijds schrijft hij dat we in Christus een nieuwe schepping zijn, aan al het oude voorbij, anderzijds weet hij van lijden en verdrukking, met al het nieuwe nog in petto. We zijn onderweg; reeds gered, maar nog niet verheerlijkt; geen Pasen zonder Goede Vrijdag. In het Paasgeloof staat het kruis opgericht. In zijn goede gaven legt God een korrel bitterheid, opdat we de herberg niet verwarren met het vaderland (naar Augustinus).

Vervolgens vertelt een echtpaar over het leven met de ziekte van Huntington en hoe zij de betrokkenheid van de kerkelijke gemeente waarderen. Zij beseffen als geen ander dat het leven meer is dan de aardse zegeningen. In het leven met verminderde krachten blijft de zieke vrouw toch de Heere verwachten.

De tweede lezing wordt gehouden door ds. P. Vernooij uit Lekkerkerk en heeft als thema ‘Omgaan met gebrokenheid’. Gebrokenheid is, sinds Genesis 3, een gegeven. Ondanks het feit dat we die gebrokenheid proberen te camoufleren, ontkomt niemand er aan. Hoe moeten we, volgens het Woord van God, reageren op de gebrokenheid waarmee we worden geconfronteerd? Kunnen we iets leren uit de omgang van de Zaligmaker met mensen die de gebrokenheid persoonlijk ervaren?
Aan het eind van de lezing worden een aantal aanbevelingen gedaan.

Na deze lezingen kunnen de deelnemers kiezen uit drie van de zes aangeboden workshops. In deze workshops zal vanuit verschillende aspecten verdieping geboden worden en is ruimte voor ervaringen en vragen van deelnemers.

1. Gods megafoon; het probleem en de zin van het lijden volgens C. S. Lewis – dr. P.J. Visser (Amsterdam)
Hoe kan een goede God ons laten lijden? Lewis neemt die veelgehoorde vraag voluit serieus en komt zoekend en tastend in het licht van de Schrift tot een verrassend antwoord: vanwege onze vervreemding van God is het lijden onontkoombaar, maar tegelijk zet Hij het ten goede in als Zijn megafoon om dove mensen wakker te roepen, weg uit hun vervreemding en terug naar Hem. Aan de hand van enkele sprekende teksten uit zijn boek Het probleem van het lijden gaan we na hoe dat werkt.
2. Innerlijke gebrokenheid – dhr. Anne Pals
Anne Pals komt als begeleidingskundige regelmatig storingen tegen in relaties, op het werk, in huwelijk en gezin. Ook hier is veel gebrokenheid. Afweermechanismen kunnen ongezonde patronen worden die naar binnen inwerken, ook binnen relaties in het gemeenteleven. Het is dan ook belangrijk om zicht te hebben op wat er gebeurt binnen deze relatiepatronen, maar ook welke plek de Heere God hierin heeft.
3. Klagen, dragen en bidden om kracht – ds. J.C. van Trigt (Ameide/Tienhoven)
Wat is de plaats van het gebed in een onvolmaakt leven? Kunnen we daarin alles van God verwachten of is het een instrument om het lijden vol te houden? Op deze vragen gaan we in aan de hand van de Psalmen en het leven van Paulus. We hopen samen te ontdekken dat God in ons klagen, dragen en bidden om kracht een weg opent om met dat wat onvolmaakt is in ons leven om te gaan.
4. Nabij zijn in gebrokenheid – ds. P. Nobel (Garderen)
Hoe kun je in het pastoraat de ander in zijn of haar gebrokenheid nabij zijn? Welke houding nemen we als ambtsdrager of bezoekbroeder en -zuster in bij mensen die lijden? Welke vaardigheden en kennis heb je nodig (psycho-pastorale toerusting)? Wat is de rol van de Bijbel in het pastorale gesprek? Over deze vragen willen we in de workshop met elkaar nadenken.
5. Diaconaal oog voor gebrokenheid – mevr. Ageeth Palland
Gebrokenheid kent vele vormen, waaronder ook armoede, kapotte relaties, verslaving en schulden. Dit zien we binnen de gemeente, maar ook in de samenleving. Wat betekent het Evangelie in die concrete werkelijkheid? Hoe gaan we als christenen om met deze moeilijke situaties? Met elkaar denken we na hoe we van betekenis kunnen zijn in deze gebrokenheid.
6. Lijden vanwege het Evangelie - dhr. Richard Groenenboom
Op veel plaatsen in de wereld worden christenen mishandeld of zelfs vermoord. Hun huizen en kerken worden in brand gestoken. Ook belanden ze in de gevangenis vanwege hun geloof. Richard Groenenboom sprak de afgelopen jaren met broeders en zusters die zwaar te lijden hebben vanwege hun christelijk getuigenis. Wat kunnen we leren van de manier waarop zij met pijn en lijden omgaan?

Opnieuw is gekozen voor een middag en avond. Vanaf 13.00 uur hopen we u met koffie en thee te ontvangen (de opening is om 13.30 uur), terwijl we de dag voor 21.00 uur afsluiten. Rond 17.45 uur hopen we de deelnemers een maaltijd aan te bieden.

We verzoeken u met het oog op het aantal te drukken syllabi ons uw opgave uiterlijk 8 november te doen toekomen. Wilt u daarbij ook aangeven op welke drie workshops u intekent?
Als tegemoetkoming aan de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 39 p.p. Graag vooraf overmaken op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. studiedag 20 november.
We hopen op een gezegende en vruchtbare studiedag.

« Terug naar overzicht