Studiedag voor ambtsdragers en gemeenteleden: ‘Beproef de geesten – Leer en werkelijkheid’

Datum: 22-11-2017
Tijd: inloop vanaf 13.00 uur aanvang 13.30 uur tot 20.30 uur
Lokatie: Eben Haëzer te Woudenberg

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond belegt DV op woensdag 22 november een studiedag met als thema ‘Beproef de geesten. Leer en werkelijkheid’. Deze studiedag wordt gehouden van 13.30u (ontvangst vanaf 13.00u) tot 20.30u in Kerkelijk Centrum Eben Haëzer, Schoutstraat 8a te Woudenberg.
We hebben voor het thema ‘Beproef de geesten’ gekozen, omdat we signaleren dat in de gemeenten veel vragen leven rond het werk van de Heilige Geest en de genadegaven. Gods Woord roept ons op de geesten te beproeven. Om ook in onze tijd en cultuur te kunnen onderscheiden wat uit de Geest van God is en wat niet, is in de eerste plaats nodig te weten hoe de Heilige Geest werkt. Vanuit de bijbelse basisprincipes kunnen dan lijnen getrokken worden naar het onderscheiden van geesten in de praktijk van de christelijke gemeente.
Door middel van de studiedag willen we bijdragen aan visievorming en bewustwording met betrekking tot het veelomvattende werk van de Geest. Wij hopen dat deze dag tevens een stimulans is dit onderwerp in de plaatselijke gemeente onder de aandacht te brengen.

Na de opening door ds. H. Liefting zal prof. dr. C. van der Kooi het werk van de Heilige Geest vanuit bijbels-theologische grondlijnen belichten en vervolgens enkele dilemma’s schetsen in welke onderscheiding nodig is. De Heilige Geest dringt naar voleinding en voltooiing en gaat daarin door grenzen heen. De Geest vraagt geen aandacht voor zichzelf, is verscholen achter de Zoon en werkt in verborgenheid; daar hoort overwinning bij, maar zijn vernieuwend werk gaat ook door de diepte van het kruis.
In een tweede lezing wil ds. P.J. den Admirant het 'beproef de geesten' verbinden met het vernieuwende werk van Christus in ons persoonlijke leven. Dit vernieuwende werk plaatst ons in het grote geheel van het Rijk van God. De Heilige Geest is God in actie: Hij betrekt ons op het werk van Christus. Het ‘gewone’ werk van de Geest is bijzonder. Spreken over het werk van de Heilige Geest in ons leven helpt ons de rijkdom van Gods werk te zien en Hem daarin te eren.

Na deze lezingen kunnen de deelnemers kiezen uit drie van de zes aangeboden workshops. In deze workshops zal vanuit verschillende aspecten verdieping geboden worden.

Workshops:
1. Hemelse geesten en het menselijk brein – dr. S.D. Post (Gorinchem)
Beïnvloeden engelen en duivelen ons denken en ons verlangen? Zo ja, hoe moet je dat dan zien in het licht van de Bijbel? Gebeurt het individueel en/of collectief (tijdgeest)? Wat merk je hiervan als ambtsdrager en kerkelijk werker en hoe ga je hiermee om in het pastoraat?
2. Lessen vanuit de zending over het werk van de Heilige Geest – ds. J.E. de Groot (Ede)
In zendingssituaties valt op dat jonge christenen honger naar het Woord hebben, maar ook strijd ondervinden in de overgang van duisternis naar het licht, dat er verhinderingen zijn of terugval. In het leven van alledag lijkt Gods aanwezigheid meer te leven dan bij ons; er is meer vrijmoedigheid.
3. Genadegaven – ds. S.J. Verheij (Barneveld)
Het spreken over de gaven van de Geest roept verlangen op én weerstand. Reden genoeg om er met elkaar over na te denken. Welke gaven zijn er? Zijn ze “bijzonder”? Wat zou de betekenis van de gaven kunnen zijn voor de gemeente van nu?
4. Dromen en visioenen – ds. C.M. van Loon (Rotterdam)
Veel mensen vertellen dat ze op een bepaald moment een bijzondere droom hebben gehad of in een bovennatuurlijke ervaring iets bijzonders hebben gezien. Als zoiets in je leven gebeurt, hoe kun je dan ontdekken of dit een boodschap van God is? Wat zegt de Bijbel over dromen en visioenen? Leidt God ook vandaag de dag mensen nog op deze manier? In deze workshop zoeken we in alle openheid naar antwoorden op deze vragen.
5. Ziekte en genezing binnen de gemeente – dr. A.A. Teeuw (Ridderkerk)
In de christelijke gemeente wordt soms gebeden voor een genezingswonder. Hoe consequent zijn we hierin? Soms gebeuren er wonderen. Dit is reden tot dankbaarheid, maar het kan ook vragen oproepen. In de workshop worden geen pasklare antwoorden gegeven, maar zoeken we naar een Bijbelse duiding van ziekte en genezing binnen de gemeente.
6. Bevrijdingspastoraat – dr. G.C. Vreugdenhil (Gouda)
Mensen kunnen een grens over gegaan zijn wat betreft het occulte en hiervan gevolgen ondervinden. Het is dan van belang te benadrukken dat het gaat om een overwonnen vijand. Tegelijk moeten mensen in hun verantwoordelijkheid aangesproken worden. In pastoraat en begeleiding mag de geestelijke strijd niet onderschat worden.

Opnieuw is gekozen voor een middag en avond. Vanaf 13.00 uur hopen we u met koffie en thee te ontvangen (de opening is om 13.30 uur), terwijl we de dag om 20.30 uur beëindigen. Rond 17.45 uur hopen we de deelnemers een maaltijd aan te bieden.
We verzoeken u ons met het oog op het aantal te drukken syllabi uw opgave uiterlijk 10 november te doen toekomen via info@gereformeerdebond.nl of 055-57 66 660. Wilt u daarbij ook aangeven op welke workshops u intekent?
Als tegemoetkoming aan de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 39 p.p. Graag vooraf overmaken op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. studiedag 22 november.
We hopen op een gezegende en vruchtbare studiedag.

« Terug naar overzicht