Studieweek voor studenten, over ‘Verzoening’

Datum: 17-08-2020
Tijd:
Lokatie: conferentiecentrum Mennorode, Elspeet

De jaarlijkse studieweek voor studenten theologie die aan de universiteiten studeren, zal dit jaar DV gehouden worden van maandag 17 tot en met donderdag 20 augustus. Als thema is gekozen voor ‘Verzoening’ met als overkoepelend thema ‘Verzoening: waar draait het om?

Aanleiding voor het thema
Verzoening is een kernthema binnen het christelijk geloof, waar in de loop der eeuwen genoeg over te doen geweest is. Recent heeft de publicatie van Reinier Sonneveld, ‘Het vergeten Evangelie’, weer het nodige stof doen opwaaien. Hij stelt fundamentele vragen aan ‘Verzoening door voldoening’ en stelt daar ‘Christus Victor’ tegenover. Dit model voor verzoening dat reeds dateert uit de Vroege Kerk, is volgens Sonneveld vergeten en dient als hét Evangelie onder het stof vandaan gehaald te worden en opgepoetst te worden.

Doel van de studieweek
Het doel van de studieweek is om de theologiestudenten toe te rusten waar het om draait bij verzoening. Wat is de kern van de verzoening in de Bijbel en in de gereformeerde traditie? Maar ook om helder te hebben wat de fronten zijn wat de verzoening betreft, oftewel: waar draait het om? Essentieel is daarbij de vertaalslag naar deze tijd. Wat leren we van discussies rond verzoening en wat betekenen die voor de verzoening met God en tussen mensen?

Verschillende perspectieven
Zoals gebruikelijk willen we het thema vanuit verschillende perspectieven benaderen, namelijk vanuit het Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis (Vroege Kerk en Reformatie) en Praktische Theologie (Prediking en Pastoraat). Net als andere jaren behoren ook een bijbelstudie, een culturele insteek en een presentatie van de GZB tot het programma.

Programma

Na de opening door ds. A.J. Mensink hoopt ds. L.J. Geluk het thema ‘verzoening’ vanuit de geschiedenis van de Gereformeerde Bond (G. Boer) te belichten. Op maandagavond houdt dr. P. de Vries de oudtestamentische lezing. De lezing vanuit het Nieuwe Testament wordt op dinsdagmorgen verzorgd door ds. C.H. Hogendoorn, waarna er een presentatie van de GZB is. ’s Avonds belicht ds. B.J.D. van Vreeswijk het thema vanuit de Vroege Kerk. Op woensdag verzorgt prof. dr. W.H.Th. Moehn de kerkhistorische lezing, waarna prof. dr. M.J. Kater ingaat op hoe je het thema ‘verzoening’ in de prediking aan de orde stelt. In de avond is er een bijbelstudie. Op donderdagmorgen bespreekt de literaire auteur Arie Kok hoe het thema ‘verzoening’ in de literatuur speelt, waarna ds. J. Belder het onderwerp vanuit pastoraal oogpunt behandelt. Het afsluitende encouragement wordt verzorgd door prof. dr. H. van den Belt. Ds. A. van der Stoep hoopt ook dit jaar de eerstejaarslezing ‘Roeping en studie’ te verzorgen.

Wij nodigen theologiestudenten die zich nog niet opgaven uit om dit per omgaande te doen. Van de studenten wordt een eigen bijdrage van 50 euro gevraagd voor de gehele studieweek. Opgave via het bureau van de Gereformeerde Bond, tel. 055-5766660 of via info@gereformeerdebond.nl. 
We bidden met elkaar om een gezegende studieweek.« Terug naar overzicht