Brochure Pastoraat

 

In twaalf hoofdstukjes heeft ds. G. Biesbroek uit Ede in verschillende aspecten van het pastoraat behandeld, die zich uitstekend lenen voor bespreking in de vergadering van de ouderlingen (met de huisbezoekers). Ze zijn te vinden in de brochure ‘Pastoraat'. Ook voor de bezinning op de inhoud van en de houding in het pastoraat zijn deze bijdragen de moeite waard. Gespreksvragen zijn door de auteur toegevoegd.

 

Graag brengen we deze brochure onder de aandacht, dankbaar dat ds. Biesbroek zijn jarenlange pastorale ervaring wilde gebruiken om de bijbelse lijnen inzake het pastoraat toe te passen op de praktijk van het leven van de gemeente, een praktijk die nogal eens gekenmerkt wordt door verdriet en ziekte. Zo stimuleert hij het op een betrokken wijze omzien naar elkaar, waarin we als met de ogen van Christus naar de ander mogen zien en omzien. Het treft dat de auteur altijd weer zijn uitgangspunt neemt in het hart en handelen van de Goede Herder, waarmee steeds benoemd wordt waar het in het pastoraat werkelijk om gaat. Van daaruit gaat hij zorgvuldig en fijnzinnig in op de verschillende aspecten die er aan een onderwerp zitten.

De brochure bespreekt onder ander het profiel van de pastor, de pastorale gemeente, het pastorale gesprek, het huisbezoek, het ziekenbezoek, de zorg voor ouderen en het pastoraat rond doop en avondmaal.

 

Tegen kostprijs is deze brochure van 52 blz. te bestellen bij het bureau van de Gereformeerde Bond. Dat kan door € 5,95 over te maken (inclusief porto) op ING-rekeningnummer NL25 INGB 0002 9370 21 t.n.v. Bureau Gereformeerde Bond te Apeldoorn, o.v.v. brochure Pastoraat. Wie vijf of meer exemplaren bestelt, betaalt € 5,00 per stuk. Wie digitaal betaalt, vergeet niet zijn adres te vermelden!