ANBI

Met ingang van 1 januari 2014 dienen wij als Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna ANBI) aan een aantal nieuwe voorwaarden te voldoen met het doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Zo dienen wij met ingang van 1 januari 2014 de volgende gegevens via een internetsite openbaar te maken:

  • De officiële naam
  • Het RSIN of het fiscaalnummer
  • De contactgegevens
  • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
  • Het beleidsplan
  • Het beloningsbeleid
  • De doelstelling
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Een financiële verantwoording

Gelet op het feit dat wij als Gereformeerde Bond al vele van bovengenoemde gegevens publiceerden op onze website www.gereformeerdebond.nl  lopen wij bovengenoemde punten met u door waar u deze op onze website kunt vinden.

De officiële naam van de instelling
Deze luidt voluit: Ver. Geref. Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland

Het RISN of het fiscaalnummer
Dit nummer luidt 2634296 en is met name van belang in verband met de fiscale behandeling van uw gift of schenking, legaat en nalatenschap.
Een gift aan onze vereniging is voor u als gever aftrekbaar, rekening houdend met de fiscale regelgeving; wij mogen uw gift als ANBI onbelast ontvangen.
In geval  van een schenking, legaat of nalatenschap betalen wij als ANBI geen schenk- of erfbelasting.

De contactgegevens
De contactgegevens kunt u vinden onder het kopje "Contact".

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
De bestuurssamenstelling kunt u vinden onder het kopje "Gereformeerde Bond - Bestuur".

Het beleidsplan
Deze gegevens kunt u vinden onder de kopjes "Gereformeerde Bond - Visie / Doel / Middelen / Fondsen".

Het beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen naast de door hun gemaakte reiskosten geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden die zij voor de vereniging verrichten.
De werknemers in loondienst van onze vereniging ontvangen, afhankelijk van hun functie, een salaris conform de ARBEIDSVOORWAARDEN-REGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland dan wel conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

De doelstelling
De doelstelling van onze vereniging vindt u verwoord onder het kopje "Gereformeerde Bond -  Doel"

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Dit verslag vindt u onder het kopje "Actueel - Jaarverslag van de Gereformeerde Bond".

Een financiële verantwoording
Onderstaand treft u de jaarrekening 2019 van onze vereniging aan zoals deze tijdens de Hoofdbestuursvergadering d.d. 16 april 2020 is vastgesteld en in de Waarheidsvriend d.d. 7 mei 2020 is gepubliceerd.