Fondsen

Een van de eerste activiteiten van de Gereformeerde Bond na de oprichting was het instellen van een Leerstoel- en Studiefonds. Enkele jaren geleden zijn deze fondsen van elkaar gescheiden.

Voorbeeldtekst
Als u voor één van de fondsen wilt collecteren, kunt u de voorbeeldtekst gebruiken. Links in het menu staat voor elk fonds een link naar een pagina met een voorbeeldtekst.

Studiefonds
Uit het Studiefonds worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat dan om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen, om boekentoelagen etc. De laatste jaren is ook sterke nadruk komen te liggen op de zogeheten late roepingen. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds de mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Voor het Studiefonds wordt elk jaar met Pasen in veel gemeenten gecollecteerd.

Leerstoelfonds
Het Leerstoelfonds, waarvoor in veel gemeenten op Oudejaarsavond of op een ander moment in het jaar wordt gecollecteerd, wordt aangewend voor het in stand houden van de bijzondere leerstoelen van de Gereformeerde Bond aan theologische faculteiten. De leerstoel die prof. dr. H. van den Belt bezet (fulltime), is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn leeropdracht luidt: ‘Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context'. Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet voor 0,4 fte de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’, die gekoppeld is aan de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit.

Steunfonds gemeenten
De Gereformeerde Bond heeft ook een 'Steunfonds gemeenten". Uit dit fonds worden bijdragen gegeven voor het stichten of onderhouden van predikantsplaatsen. Steun wordt gegeven in de vorm van een garantiestelling voor een aantal jaren. Het doel van het Steunfonds is het verlenen van financiële support bij het stichten of instandhouden van predikantplaatsen of evangelisaties.

Voorbeelden