Studiefonds Gereformeerde Bond

De diaconale collecte op ... (datum invullen) is bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Dat fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.

Sterke nadruk is de laatste jaren vooral komen te liggen op de zogeheten ‘Late roepingen’, diegenen die de roeping tot predikant ervaren en gehoor willen geven als de mogelijkheden tot studiefinanciering door de overheid voorbij zijn. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds een mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Dit fonds is kort na de oprichting van de Gereformeerde Bond al opgericht, omdat de nood van de kerk gezien werd als nood vanwege het ontbreken van bijbelse prediking op veel plaatsen.

Ook verzorgt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond jaarlijks een studiedag. Tijdens de laatste bijeenkomst dachten we na over de schepping. Dr. A.A.A. Prosman sprak over de betekenis van de schepping in de gereformeerde theologie, waarna ds. J. Belder een inleiding hield over wat gereformeerd-ecologische principes betekenen voor prediking en pastoraat in agrarische of industriële gebieden. Ruim veertig studenten waren hierbij aanwezig.

Jaarlijks is er in augustus een vierdaagse studieweek, waarin vanuit een gereformeerde visie tal van theologische vragen worden besproken. De leiding van deze week is in handen van ds. en mw. Floor uit Ede. In augustus jl. is in enkele lezingen diepgaand nagedacht over het thema ‘Verzoening, waar draait het om?’ We dachten met ongeveer dertig studenten na over de kern van de verzoening in de Bijbel en in de gereformeerde traditie. Sprekers waren onder anderen ds. L.J. Geluk, ds. C.H. Hogendoorn, dr. P. de Vries, ds. B.J.D. van Vreeswijk, prof. dr. M.J. Kater, prof. dr. W.H.Th. Moehn, ds. J. Belder en literair schrijver Arie Kok. Juist in deze tijd waarin er veel op de aanstaande predikanten afkomt, is begeleiding en toerusting heel belangrijk! Daarom: van harte brengen we deze collecte onder uw aandacht!

Giften voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond kunnen overgemaakt worden op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. Studiefonds.