Het belang van de Gereformeerde Bond

Waarom werd ik lid van de Gereformeerde Bond? - Gerrit Schaap

Opinievorming
Merkwaardig dat ik pas op 61-jarige leeftijd lid ben geworden van de Gereformeerde Bond. Ik ken het wekelijkse verschijnende blad dat de Bond uitgeeft, van huis uit, als mijn vader in Leiden wel eens een artikel onder mijn neus drukte. De Waarheidsvriend viel al wekelijks door de brievenbus, toen ik op26-jarige leeftijd kerkenraadslid werd en niet meer wekelijks thuis kwam. Gezien de goede bezinnende, opinievormende, theologische en pastorale artikelen ben ik dat blad daarna altijd blijven lezen. Ook toen ik weer gewoon gemeentelid werd, omdat het voor je geestelijke vorming zoveel te bieden heeft.

Natuurlijk, je moet er wel even voor gaan zitten, als je het blad ter hand neemt, maar die inspanning loont de moeite. Je komt beslagen ten ijs, als je in discussie raakt over kerkelijke kwesties, dogmatische en liturgische vragen en bij al die andere vragen die het dagelijks leven van een gewoon kerklid raken. De Waarheidsvriend geeft zoveel informatie dat je daaraan gehecht raakt, dat het inderdaad een ‘vriend' van je wordt.

Lid worden van de Gereformeerde Bond vond ik niet zo nodig. Ook in Barneveld, waar ik sinds 1973 woon, verliep het kerkelijk leven doorgaans heel rustig en was je toch wel van een bijbelgetrouwe verkondiging verzekerd. Dat de Gereformeerde Bond een wezenlijke bijdrage levert aan de vorming van telkens weer nieuwe kerkenraadsleden en de bezinnende bijeenkomsten van predikanten, werk dat ook geld kost en natuurlijk moet worden bekostigd uit de algemene middelen van het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond, zie ik nu pas goed onder ogen.

Leerstoelfonds
Dat de Gereformeerde Bond zich vanaf de oprichting in 1906 ook bezighoudt met een goede opleiding van predikanten, door de benoeming en financiering van kerkelijk hoogleraren, waardoor elke generatie betrouwbare herders en leraren op de preekstoel komen, was geen reden om lid te worden. Nú wel. Zeker nu er in de Protestantse Kerk behalve in Leiden en Utrecht ook in Kampen zo'n post moet komen!

Studie- en boekenfonds
En de hulp die theologiestudenten, soms met een wat latere roeping, ontvangen via een aanvullende bijdrage uit het studiefonds of het boekenfonds, daaraan ging ik in al die jaren voorbij. Nu zie ik dat ik voor mijn kinderen en kleinkinderen ook verantwoordelijkheid draag door toekomstige predikanten te helpen tijdens de voorbereiding op hun ambt. Een goede voorbereiding op het ambt is letterlijk en figuurlijk een kostbare zaak!

Kleine gemeenten
Dat er gemeenten zijn die advies behoeven bij lastige vragen, is duidelijk. Daarvoor moet toch een landelijk ‘apparaat' in Apeldoorn in stand gehouden worden door inkomsten vanuit het land! De noodzaak van tijdelijke financiële steun van tal van kleine gemeenten om continuïteit te behouden in bijbelse Woordverkondiging en pastoraat, is sinds de vorming van de Protestantse Kerk in mei 2004 alleen nog maar toegenomen. Daar stáát de Gereformeerde Bond voor. Een bond die pal staat voor kerkelijk en geestelijk leven overeenkomstig onze belijdenisgeschriften, verdient mijn steun. Daarom ben ik lid geworden van de ‘Bond'. Had ik jaren eerder moeten doen!

Gerrit Schaap
Vogelwikke 68
3773 CR Barneveld