Middelen

De Gereformeerde Bond maakt gebruik van verschillende middelen om haar doelstellingen weer te geven. Deze middelen zijn:

De Waarheidsvriend
Dit blad komt elke week uit en geeft voorlichting in vooral geestelijke en kerkelijke vragen, maar ook maatschappelijke vragen worden behandeld.

Theologia Reformata
Een theologisch tijdschrift dat vier keer per jaar wordt uitgegeven.

Publicatiecommissie
Deze bevorderen de uitgave van boeken uit de kring van Hervormd- Gereformeerden.

Studenten
Studenten kunnen worden begeleid in de theologie door middel van het aanstellen van bijzondere hoogleraren aan theologische faculteiten en door middel van lezingen, studiedagen en studieweken. Ook wordt aan hen financiële steun verleend, onder andere bij de opbouw van een goede bibliotheek.

Adviezen
Er worden adviezen gegeven aan gemeenten ten aanzien van het kerkelijke leven. Deze adviezen zijn gericht op plaatselijke situaties. Ook voeren zij gesprekken met kerkelijke instanties over onderwerpen als: de generale synode, knelpunten in het kerkelijk leven, toegespitst op de noodzaak voor de kerk om aan haar belijdenis trouw te blijven.

Bijeenkomsten
De Gereformeerden Bond organiseert ook ambtsvergaderingen en conferenties voor predikanten.

Promovendiberaad
Vanaf 1999 kenden we het zogenaamde 'Promovendiberaad'. Inmiddels is dit opgegaan in het - in 2019 opgerichte - Cornelis Graafland Centrum, Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond. Dit centrum is gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en staat onder leiding van prof. dr. H. van den Belt. Voor meer informatie: https://cornelisgraaflandcentrum.nl