Waar bent u naar op zoek?

Maartnummer van Theologia Reformata zoomt in op wat theologie is

01-03-2015

Jaargang 58 nummer 1 | De voormalige rector van de Protestantse Theologische Universiteit, prof. dr. F.G. Immink, wijdde zijn dieslezing aan de blijvende en actuele taak van de theologie in Nederland, met aandacht voor de mondiale context.

Het in dit nummer opgenomen artikel van zijn hand is een bewerking van genoemde lezing. Hierin beantwoordt hij onder andere de vraag: ‘Wat is theologie en hoe ziet het vakkenpakket waaruit de theologie is samengesteld eruit?’

Dr. R.J.de Vries begint zijn ‘Het pastorale gebed als afsluitingsritueel’ met de woorden: ‘Steevast komt naar voren dat de pastorale praktijk op drie punten opvallend afwijkt van inzichten uit de recente pastorale theorie. Het betreft drie vragen, die in één zin kunnen worden samengevat: wie bidt wanneer en hoe? Met andere woorden: wie spreekt het gebed uit; wat zijn de plaats en functie van het gebed, meer in het bijzonder het gebed als afsluitingsritueel; en op welke manier wordt er gebeden?’ Deze vragen werkt hij systematisch in zijn artikel uit.
De nieuwe hoogleraar interculturele theologie dr. B. van den Toren, verbonden aan de PThU, locatie Groningen, vraagt zich in ‘Het christendom als vertaalbeweging. Over ‘vertaling’ als een model voor de contextualisering van het christelijk geloof in andere culturen’ af of de context van belang is voor de vertaling: ‘Nieuwsbrieven van zendingsarbeiders die in bijbelvertaalwerk actief zijn, staan vaak vol van voorbeelden van inzichten die ze opdoen als ze in het vertaalproces steeds met nieuwe ogen hun eigen bijbel gaan lezen en steeds weer met nieuwe ogen naar Christus kijken. In het vertaalproces word je gedwongen allerlei vragen te stellen over de betekenis van de tekst – en van het evangelie – die voorheen onzichtbaar en onbesproken konden blijven. Vertaling en contextualisering laten een steeds nieuw licht vallen op het evangelie en daarmee steeds rijker licht weerkaatsen van het evangelie.’
Het Focus-artikel, van prof. dr. J. Hoek, is gewijd aan een boeiend boek van A. van de Beek over de schepping als lichtkring rondom het kruis. Hoek signaleert dat het nodig is ‘om de argumentatie grondig te doordenken’. Hij maakt ‘met het oog op voortgaand gesprek vijf opmerkingen vanuit klassiek-gereformeerde optiek’. Ook stelt hij kritische vragen bij wat Van de Beek schrijft over de voorzienigheid van God in verbinding met het lijden van Christus aan het kruis.
De rubriek Reflexen is verzorgd door redactielid dr. T.T.J. Pleizier.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,00) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.