Waar bent u naar op zoek?

Septembernummer van Theologia Reformata geeft aandacht aan schriftgezag, barth en ursinus

01-09-2013

Jaargang 56 nummer 3 | In het septembernummer van 'Theologia Reformata' gaat dr. A.A.A. Prosman in zijn ‘Homoseksualiteit en hermeneutiek: over het gezag van Leviticus 18 en 20 in relatie tot Handelingen 15' in op de vraag hoe de Bijbel zelf met de bepalingen van Leviticus omgaat en hoe zich dat verhoudt tot de uitleg van Calvijn en tot de discussie zoals die nu in verschillende protestantse kerken gevoerd wordt.

Een van zijn conclusies luidt: ‘Met dit alles is gezegd dat inzake seksualiteit en homoseksualiteit de kerk niet aan de bijbelse bepalingen gebonden is voor zover het Nieuwe Testament dit zegt – dat zou betekenen dat het Oude Testament zelf in deze dingen geen gezag meer heeft – maar andersom: de apostelen benadrukken deze zaken omdat het gezag van het Oude Testament (concreet: Leviticus 18 en 20) zich aan hen opdringt.’

Dr. C.M. van Driel sluit met ‘Een grote in het rijk der geesten en der theologie’ zijn serie over Karl Barth af. In 1968 overleed Barth en wat opvalt, is dat de frequentie en felheid in de kritiek vanaf halverwege de jaren vijftig afnamen, parallel aan het afnemen van Barths invloed en aan Barths evenwichtiger stellingnames. Van Driel: ‘Er bleef een kritische constante in hun benadering van Barths theologie wanneer deze vanuit de eigen geloofstraditie werd bezien. Maar toen zij in de jaren zestig het isolement grotendeels achter zich hadden gelaten en echt zelf het agnostisch en antiorthodox klimaat voelden opdringen, zat hun erkenning van Barths betekenis in de theologiegeschiedenis zeker geen voet te hoog meer. De toonzetting van sommige in memoriams is, bij alle kritiek die werd herhaald, verrassend mild, sympathiek en waarderend.’
Ook afgesloten wordt het tweeluik over Zacharias Ursinus.  Drs. T. Voorwinden-Hofman en prof. dr. H. van den Belt ontdekken in ‘De noodzaak van de ellendekennis in de verschillende edities van het ‘Schatboek’ van Zacharias Ursinus (1534-1583)’ dat ‘het niet hoeft te verbazen als de herinvoering van de scholastieke methode in de Heidelbergse theologie ook haar weerslag vond in de catechismusverklaring.’
Prof. dr. G.C. den Hertog bespreekt in het Focusartikel van H.W. de Knijff, ‘Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging. Over secularisatie, wetenschap en christelijk geloof’. De auteur behoeft geen introductie. H.W de Knijff was vele jaren kerkelijk docent en later hoogleraar dogmatiek en ethiek in Utrecht en is onder andere bekend geworden door zijn Noordmans-studies, zijn boek over de geschiedenis van de hermeneutiek en ethische studies over seksualiteit en milieuvragen.
Prof. Van den Belt neemt dit keer de Reflexen voor zijn rekening en brengt actuele ontwikkelingen in verbinding met de noodzaak van hermeneutische doordenking.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,00) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.