Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata begint jaargang 2019 met artikel over vergeving

01-03-2019

Jaargang 62 nummer 1 | Het eerste nummer van de jaargang 2019 van Theologia Reformata begint met een artikel over vergeving.

In ‘Intermenselijke vergeving. Maatstaf en richtsnoer voor samenleven in het licht van het evangelie’, vraagt dr. D.J. Steensma zich af hoe vaak vergeven moet worden: ‘Tot zeventig keer zeven keer. Of: zeventigmaal acht keer (Augustinus)? Moet een christen letterlijk zo ver gaan?’ Een van zijn conclusies is dat vergeving niet slaat op het kwaad dat anderen is aangedaan, maar de schade die het subject zelf in zijn mens-zijn heeft geleden: ‘Vergeving komt tot haar doel als er daadwerkelijk schulderkenning heeft plaatsgevonden.

‘De kerk slopen of renoveren?’ Deze vraag behandelt prof.dr. H. van den Belt in zijn artikel, dat als ondertitel heeft: ‘De vrijmaking van de plaatselijke kerken bij de oprichting (1906) en de doorstart (1909) van de Gereformeerde Bond’. Hij stelt vast dat de onterechte gedachte dat de Bond in 1909 met de naamswijziging al afstand nam van de vrijmaking van de gemeenten en de ontbinding van de synodale organisatie, niet zonder grote gevolgen is gebleven: ‘Deze nadruk op de plaatselijke gemeente trekt in de geschiedenis van de Bond diepe sporen, zowel rond 1951 – wanneer de nieuwe kerkorde wordt afgewezen, omdat de binding met de belijdenis te losjes is – als rond de fusie tot de Protestantse Kerk in Nederland in 2004.’
Prof.dr. J.A.B. Jongeneel verdiepte zich in: ‘De waarheid, absoluutheid en eigenheid van het christendom volgens Nederlandse protestanten’. In de twintigste eeuw gingen Nederlandse protestanten de term ‘de absoluutheid van het christendom’ gebruiken om zichzelf – versus het relativisme – te profileren. Hoe is dat vandaag de dag? Prof. Jongeneel trekt deze lijnen door naar de 21e eeuw, zoals bij John Hick, Paul F. Knitter, Jürgen Moltmann, Wolfhart Pannenberg en anderen.
Prof.dr. G. van den Brink schreef het focusartikel over Frances Young, God’s Presence. A Contemporary Recapitulation of Early Christianity. In de Reflexen van dr. R.P. De Graaf gaat het vooral over het geloof van prins Willem van Oranje.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.