Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata biedt nummer over onderscheid tussen God en mens

17-06-2024

Jaargang 67 nummer 2 | Worden gelovigen goddelijk? Nee, natuurlijk niet – zo luidt een gereformeerde reflex op deze vraag. Het kwalitatieve onderscheid tussen God en mens blijft zowel nu als in de eeuwigheid gehandhaafd.

Juist de gereformeerde theologie ontwikkelde een grote gevoeligheid voor elke dreigende vermenging van God en mens. Toch staat de vraag naar theosis (of deïficatie, of participatie in God) de laatste decennia hoog op de theologische agenda. Ze wordt ons aangereikt vanuit de oecumene, met name vanuit de oosters-orthodoxe kerken. Dus hoe zit dat precies?

Wordt er in het Nieuwe Testament ook in meer rechtstreekse zin over vergoddelijking gesproken? In haar bijdrage over die vraag gaat dr. S.J.M. (Suzan) Sierksma-Agteres, universitair docent Nieuwe Testament aan de PThU, in op de nieuwtestamentische teksten: het is volgens Paulus en Johannes alleen dankzij Christus en door het gelijkvormig worden aan Zijn beeld dat gelovigen in zekere zin inderdaad aan God gelijk zullen worden.

Wat zegt Johannes Calvijn? Volgens prof. A. (Arnold) Huijgen, hoogleraar dogmatiek aan de PThU, wist deze het onderscheid tussen Schepper en schepsel niet uit, en daarom kunnen we hooguit spreken over een quasi (‘als het ware’) vergoddelijkt worden van de gelovigen. Preciezer is het om te spreken over de verheerlijking (glorificatio) van de gelovige. Dr. W. (Wolter) Huttinga, als onderzoeker verbonden aan de TU Utrecht, legt in zijn bijdrage uit dat Herman Bavinck hier toch wat anders tegenaan kijkt.

In zijn slotbeschouwing laat prof. W. (Wim) van Vlastuin zien hoe je de artikelen van Sierksma, Huijgen en Huttinga in elkaars licht zou kunnen wegen. Hij stelt dat de verhouding tussen God en mens nooit ongebroken gedacht kan worden, maar altijd slechts als bemiddeld door de Gekruisigde. Van Vlastuins overwegingen tonen hoe je als lezer met vrucht de diverse bijdragen op je in kunt laten werken en van daaruit – in samenhang met hoe je zelf gevormd bent – tot een eigen afweging en verwerking kunt komen.
Ten slotte treft men in dit nummer de gebruikelijke rubrieken aan: een meditatie van de door de GZB naar Bulgarije uitgezonden drs. F. (Foka) van de Beek, de reflexen van dr. R.T. (Dolf) te Velde, die ingaat op de officiële kerkelijke schuldbelijdenis die voorafging aan de vorming van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. In het focusartikel bespreekt Van Vlastuin een werk onder redactie van Michael Allen: The New Cambridge Companion to Christian Doctrine. Vele boekbesprekingen volgen. 

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 14,50) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; info@gereformeerdebond.nl.