Waar bent u naar op zoek?

Theologia reformata brengt themanummer over het ambt

01-12-2013

Jaargang 56 nummer 4 | Het laatste nummer van het wetenschappelijke theologische tijdschrift Theologia Reformatie is een themanummer over het ambt. Als synodeleden hoorden ds. M.C. Batenburg en ds. M. van Dam de vraag naar een protestantse ambtsvisie stellen, waarna zij de redactie het verzoek deden in te gaan op de vragen rond het ambt.

Als eerste doet dr. R. Erwich, lector Geestelijk leiderschap aan de CHE, dit, via het denken van C.V. Gerkin en R.R. Osmer. Een andere context van religieus beleven vraagt om een andere wijze van gezagvol leiding geven. De metafoor van de ‘interpreterende gids’ is vruchtbaar bij de bezinning op een nieuwe invulling van het ambt, met name dat van de predikant. Door het spreken over het ambt in een ander theologisch kader te plaatsen, kan er een uitweg worden gevonden uit de bestaande verlegenheid.
Dr. R.J.A. Doornenbal, collega van Erwich in Ede, gaat in zijn bijdrage ‘Wat is wijsheid voor kerken en kerkelijke opleidingen in de 21e eeuw?’ in op de roeping van de gemeente. De kerk als beweging heeft leiders nodig die academische kennis, culturele en contextuele sensitiviteit en persoonlijke spiritualiteit weten te verbinden. Vanuit deze visie trekt Doornenbal lijnen naar de opleiding van predikanten, waarbij hij drie niveaus van leiderschapsontwikkeling onderscheidt, namelijk ‘zijn, weten, doen’.
Na deze visioenen van theologische reframing en missional approach gaat prof. dr. J. Hoek in zijn ‘Geroepen door God, gedragen door het ambt’ in op de traditionele leer van het ambt en trekt hij een lijn door naar onze tijd. Eén van zijn conclusies luidt: ‘Denkbare varianten zijn bijvoorbeeld de ‘pastor-predikant’ die minder vaak preekt dan de ‘gewone’ predikant, maar die zowel preekbevoegdheid als sacramentsbevoegdheid heeft en de ‘pastor-ouderling’ die eveneens preek- en sacramentsbevoegdheid krijgt.’
Prof. dr. M. te Velde richt zich in ‘Uitdagingen en perspectieven voor het functioneren van voorgangers’ op de uitdagingen die hij ziet in de positionering van ambtsdragers vandaag. Zijn gevolgtrekking – ‘Willen we de gemeente goed bearbeiden met het Woord van God, dan moeten we in dat belangrijke Woord-ambt investeren en niet het Woord-ambt gaan uithollen door de actieradius ervan te beperken tot kerkdiensten en begrafenissen’ – kan de opmaat zijn voor verdere discussie, al was het maar met zijn collega Hoek.
In het Focus-artikel biedt prof. dr. W. Verboom een overzicht van publicaties over de Heidelbergse Catechismus in dit jubileumjaar, 450 jaar na het verschijnen. Interessant is dat ‘er meer van Luther’ in zit dan men zou verwachten.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,00) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.