Waar bent u naar op zoek?

Theologia reformata brengt themanummer over het gebed uit

01-03-2013

Jaargang 56 nummer 1 | Bidden is een kernactiviteit van gelovigen. Als we niet meer bidden, verschraalt het geloofsleven. Bidden doen we niet alleen persoonlijk, of in het gezin, of op een kring of bij het begin van een vergadering, maar ook in de kerkdienst op zondag. Dan bidden we gezamenlijk en zingen we psalmen als gebeden. Ondertussen leven we in een cultuur waarin bidden allerminst vanzelfsprekend is. Een ontwikkeld seculier mens bidt niet (meer).

God bidden in een seculiere wereld’, biedt prof.dr. F.G. Immink een analyse van het bidden als menselijke handeling tegen de achtergrond van de seculiere West-Europese context waarin wij ons bevinden. Vervolgens stelt hij de theologische vraag naar de voorstelling van God als wij God aanroepen in het gebed. Dr. T.T.J. Pleizier gaat in ‘‘Laten wij bidden’. Een verkenning van het gebed in de klassiek-gereformeerde kerkdienst’ in op de gebeden in de kerkdienst. Hoe wordt er eigenlijk gebeden tijdens kerkdiensten in de gereformeerde traditie? Het zogenaamde ‘vrije’ gebed is alom gebruikelijk, maar hoe verhoudt zich dat tot de gemeenschappelijkheid van het liturgische gebed en tot het belijden der kerk? Hoe formuleren we onze gebeden zo dat we werkelijk op God gericht raken? Drs. M. van de Koot-Dees neemt ons in ‘Bidden: Elke dag hetzelfde liedje?’ mee naar de thuissituatie in gezinnen met kleine kinderen. Hoe bidden jonge ouders met peuters? Welke praktijken houden deze ouders erop na, en voor welke vragen komen ze te staan? Het is boeiend om te zien dat ouders enerzijds authentiek willen zijn, en anderzijds behoefte hebben aan goede gewoontes. Prof.dr. J. Hoek laat in ‘Gereformeerd gebedsonderwijs’ zien dat ons bidden plaatsvindt in de bedding van de gereformeerde traditie. Calvijn heeft er uitvoerig op gewezen dat we ons in ons bidden hebben te richten op de beloften van God. Tegelijkertijd is Calvijn een man van de praktijk, en geeft hij aan in welke gemoedsgesteldheid ons bidden kan gedijen. Daarnaast bespreekt Hoek een praktisch handboekje uit de zeventiende eeuw (van Wolterus der Burgh) dat vele malen herdrukt werd en een handvat wil bieden in de dagelijkse praktijk der godzaligheid. Het moge duidelijk zijn dat wij in dit nummer slechts enkele aspecten van de gebedspraktijk ter sprake kunnen brengen. Zo gaan we bijvoorbeeld niet in op het hele veld van statistisch psychologisch onderzoek naar de effectiviteit van het gebed. Ook de vraag naar de rol van de gebedsgenezing in de christelijke gemeente laten we buiten beschouwing. Sommige lezers van ons tijdschrift zullen dat betreuren, maar we moesten ons beperken tot enkele deelaspecten, daarbij rekening houdend met de expertise van de scribenten. De meditatie in dit nummer wordt verzorgd door ds. H.J. van Wijnen uit Nieuwegein. Omdat we bang waren de toegemeten ruimte te gaan overschrijden, is ervoor gekozen om geen focus artikel op te nemen. De Reflexen worden verzorgd door prof. dr. M. te Velde.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,00) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl. Voor € 42,25 ontvangt u vier nummers per jaar.