Waar bent u naar op zoek?

Theologia Reformata vraagt aandacht voor missiologie, israël, kerkgeschiedenis

01-09-2015

Jaargang 58 nummer 3 | In het septembernummer van Theologia Reformata stelt dr. W.M. Dekker enkele principiële vragen bij H.W. de Knijffs program voor wetenschap en theologie, in ‘Zonder God geen leven.

De Knijff en de spanning van wetenschap en geloof’. Bij het lezen van diens boek Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging erkent ds. Dekker wel dat het concept ‘boeiend’ is, maar het lijkt te miskennen dat de ervaring van de wereld als chaos ook een authentiek christelijk gedachtengoed is en ‘het lijkt de macht van de zonde, juist ook ten aanzien van de menselijke geest, te weinig te bedenken’. Op zijn beurt trekt Dekker enkele conclusies voor ‘als we op deze punten een andere weg willen gaan’.

Volgens prof.dr. S. Paas, in ‘Het vak missiologie anno nu. De plaats en betekenis van missiologie in het theologisch curriculum’ gaat het in dit vak om de ‘oeroude zoektocht naar de einden der aarde’. Hij behandelt de vragen wat missiologie als theologisch vak inhoudt; wat haar benadering en methodiek is en waarom aanstaande predikanten in Nederland iets moeten weten van missiologie. Paas besluit zijn bijdrage met conclusies rond de vraag naar de waarheidsclaim en geeft vijf ‘fundamentele noties die de missiologie kan inbrengen in het publiek debat.’
Dr. Th.A.W. van der Louw vraagt zich na vier jaar werkervaring ter plekke af, of protestanten in Mexico in de presbyteriaanse kerk zonder het Oude Testament kunnen. Uiteraard vindt hij van niet, maar hij komt, in zijn wat persoonlijker getoonzet artikel, onder andere tot de verrassende conclusie: ‘Laten we geen docenten gaan sturen, om het Oude Testament te promoten.’
Prof.dr. W. van Vlastuin verzorgt het Focusartikel over Bram Maljaars’ Heel Israël zal behouden worden. Een kritisch onderzoek naar de gangbare exegese van Romeinen 11. Van Vlastuin vraagt zich af of Maljaars’ idee dat ‘de hoop van Israël geen status aparte van Israël [is], maar de opstanding van Christus’, in verband met die tekst wel geheel juist is.
In de ‘Reflexen’ spreekt prof.dr. H. van den Belt onder andere over de teloorgang van het vak kerkgeschiedenis op de theologische faculteiten.

Voor abonnementen, proefnummers en losse nummers (€ 12,00) is het adres: bureau Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660; email: info@gereformeerdebond.nl.