Waar bent u naar op zoek?

Verslag CGC-bijeenkomst 07-10-2020

Prof. dr. J. (Jan) Hoek opent de bijeenkomst met het lezen van Johannes 11 vers 35 – 46 en met gebed. In zijn openingswoord geeft hij vier citaten uit Tom Wright, God en de pandemie. Die citaten noemen vier grondtrekken die het spreken rondom de pandemie moeten kenmerken:

  1. Bescheidenheid (geen stellige mening vanuit de hoogte);
  2. Prioriteit van de klacht (de zorgen met treuren en klagen naar voren brengen in het gebed en dan aan God overlaten hoe Hij zal/wil handelen);
  3. Christocentrisch spreken over Gods voorzienigheid (vanuit Christus naar het overige kijken; geen conclusies over God trekken ‘achter de rug van Jezus om’);
  4. Antwoorden metterdaad (Zoals de gemeenten in Handelingen 11 in hun reactie op de hongersnood in Jeruzalem; we moeten mensen van gebed zijn op plaatsen waar de wereld pijn lijdt).

Na dit openingswoord krijgt prof. dr. H. (Henk) van den Belt het woord om een update te geven met betrekking tot de stand van zaken bij het Cornelis Graafland Centrum (CGC). Hij doet dit aan de hand van de letters A, B en C.

  1. Het gaat om onze attitude: het onderzoek moet gestempeld worden door ontzag voor de majesteit van God Die zich in Christus en in Zijn Woord geopenbaard heeft. Dat betekent dat er met passie en zonodig met stelligheid gesproken kan worden, maar altijd in voorzichtigheid.
  2. Belijdend spreken: er moet sprake zijn van contextueel belijden. De bereidheid tot verantwoording van de hoop in de concrete context moet het spreken stempelen.
  3. Concretisering: het onderzoek en het spreken  van het CGC moet gekenmerkt worden door een verbinding aan de menswording van Christus. Dat betekent dat de relevantie van de gereformeerde theologie in concrete situaties gestalte moet krijgen in de prediking. Die prediking bevat dan een goed woord van troost, vermaning, oordeel en gericht. Daarin wordt profetisch gesproken, ook over het kwaad en de (concrete) confrontatie met de ‘rekening’ van het kwaad. In de omgang met de Schrift wordt een toepassing gezocht op de concrete context van de gemeente.

Na deze update krijgt dr. P.J. (Piet) Verhagen het woord. Hij spreekt over: Het goede leven uitgedaagd: over floreren vanuit multidisciplinaire optiek. Deze lezing was via een livestream te volgen (de hele bijeenkomst is hier integraal terug te kijken) en zal binnenkort ook als tekst op deze site beschikbaar komen.

Na de lezing en discussie presenteert prof. dr. H. (Henk) van den Belt de nieuwe website van het CGC en introduceert hij de nieuwe fondsenwervingsactie ‘Vrienden van het CGC’. Het is de bedoeling om, met name, zakenmensen te benaderen met de vraag of ze voor een aantal jaren een sponsorbedrag willen toezeggen. Met deze bedragen wil het CGC het voor predikanten mogelijk maken om voor een deel van de week vrijgesteld te worden voor het doen van promotieonderzoek. Meer informatie over het Vriendennetwerk is hier te vinden.

Na de lunch bogen de deelnemers zich binnen de drie themagroepen van het CGC (Hermeneutiek, Kerk en belijdende geschriften, Profetische prediking) over de binnen hun groep gekozen onderzoeksthema’s.