Waar bent u naar op zoek?

Aan christelijke gereformeerde en hervormd-gereformeerde kerkenraden,

15-04-2021

Siegerswoude/Apeldoorn, april 2021

Geachte kerkenraad,

Als gemeenten van Christus beleven we een bijzondere tijd, nu de zondagse samenkomsten grotendeels online gevolgd moeten worden. Liefde tot de verkondiging van het Woord en tot de gemeenschap van de gemeente maken dat dit ons ten zeerste raakt. Veel aandacht van de kerkenraden gaat uit naar de zorg voor de leden van de gemeente, ouder of jonger. Veel energie moet besteed worden aan de afstemming van hoe het gemeentewerk zo goed mogelijk doorgang vinden kan. Dit alles mag niet betekenen dat we de roeping tot eenheid van Christus’ kerk even ‘parkeren’. In deze brief willen we elkaar hieraan herinneren. Nee, elkaar fysiek ontmoeten is nu nog niet aan de orde. De beperkingen vanwege de coronapandemie maken echter dat in de online activiteiten van de gemeente de ander gezocht en gediend kan worden. Wij horen dat op diverse plaatsen er in een meditatie-uur gezamenlijke toerusting en bemoediging van de gemeenten plaatsheeft, ook voorbede voor elkaar. Voor die voorbede voor de ander vragen we in deze brief specifiek aandacht, met name omdat we niet weten hoe de gemeenten na de lockdown ervoor staan, in geestelijke zin, wat haar concrete omvang betreft.

De deputaten Eenheid van de gereformeerde belijders van de Christelijke Gereformeerde Kerken en het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond hebben elkaar onlangs van hart tot hart gesproken. Vanuit die ontmoeting doen we een appèl op de plaatselijke kerken/gemeenten om hart en oog voor de ander geopend te houden, juist in deze voor de gemeenten intensieve maanden.

In deze dagen na Pasen wijzen we elkaar op de levende Christus, Die ook vandaag tegen Zijn gemeente zegt: ‘Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen’. (Openb.1:17b,18a)

Met broederlijke groeten,

namens de deputaten Eenheid van de CGK,

ds. D. van der Zwaag secretaris

namens het hoofdbestuur van de GB,

P.J. Vergunst algemeen secretaris