Waar bent u naar op zoek?

Privacyverklaring

Wij leggen in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken.

1. De Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens:
De Gereformeerde Bond
Kleine Fluitersweg 253
7316 MX Apeldoorn
Telefoon: 055-5766660
E-mail: info@gereformeerdebond.nl

3. De Gereformeerde Bond heeft de heer G. Renden aangewezen als functionaris gegevensbescherming van de Gereformeerde Bond. Hij is bereikbaar via finan@gereformeerdebond.nl.

4. De Gereformeerde Bond verwerkt uw persoonsgegevens omdat of doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

5. De Gereformeerde Bond heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren) om zodoende te voorkomen dat gegevens over hun kind(eren) worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming – en geheel te goeder trouw – persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, dan raden wij u aan contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming: finan@gereformeerdebond.nl. Wij verwijderen dan per omgaande de informatie.

6. De Gereformeerde Bond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Het verzenden van ledenbrieven ten behoeve van het lidmaatschap, het verzenden van De Waarheidsvriend en Theologia Reformata en acceptgirokaarten ten behoeve van acties;
  • Het kunnen bellen of e-mailen van leden en/of abonnees als dat nodig is om onze dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren;
  • Het informeren van leden en/of abonnees over wijzingen van onze diensten en producten.

7. De Gereformeerde Bond neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die bijvoorbeeld worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een iemand (denk aan een medewerker van de Gereformeerde Bond) tussen zit.

8. De Gereformeerde Bond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

9. De Gereformeerde Bond verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (lidmaatschap van de Gereformeerde Bond en/of abonnee van De Waarheidsvriend en/of Theologia Reformata) of om te doen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken (bijvoorbeeld voor het verzenden van De Waarheidsvriend), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Gereformeerde Bond blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

10. De Gereformeerde Bond gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Gereformeerde Bond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar finan@gereformeerdebond.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Gereformeerde Bond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Gereformeerde Bond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze organisatie via finan@gereformeerdebond.nl.