Waar bent u naar op zoek?

Academische opleiding

D. Vos en L.J. Blees
Door: D. Vos en L.J. Blees
02-02-2023

In De Waarheidsvriend van 12 januari doet de hoofdredacteur, P.J. Vergunst, verslag van de predikantencontio. Er wordt besloten met een citaat uit de lezing van prof. dr. H.J. Selderhuis. Dit citaat, een voorbeeld hoe de lezing aansluit bij de kerkelijke actualiteit, luidt: ‘Preken die niet gefundeerd zijn in een academische opleiding geven weinig voeding en leveren niet de vruchten op die kerk en gelovige nodig hebben om in deze cultuur staande te blijven.’

Nu weten wij niet met welke intentie juist deze zin is geciteerd. Is het onderstreping van het belang van de academische opleiding? Of een kritische uitspraak richting de ontwikkelingen rondom het ambt binnen de Protestantse Kerk? De vermelding van deze zin zonder commentaar suggereert instemming.

Bij ons, kerkelijk werkers die als voorgangers in het Noorden werkzaam zijn, heeft juist deze zin geleid tot ontstemming. Meer nog, verdriet en pijn. Binnen de Gereformeerde Bond is vanuit de goede contacten met het Noorden bekend dat het werk hier een eigen karakter draagt. Daarin leveren kerkelijk werkers ook een eigen bijdrage en zaaien net als academisch opgeleide predikanten het Woord, opdat het tot voeding en vrucht mag zijn voor Gods Koninkrijk. Nu wordt in die ene zin het werk van kerkelijk werkers gebagatelliseerd. Want het voldoet niet, immers het levert niet de gewenste vruchten op, zegt het citaat. Nu zijn wij de eersten om te belijden dat ons werk zo vaak vruchteloos is en niet voldoet. Echter niet omdat het academisch gehalte tekortschiet, dat kunnen we toch op grond van de Schrift ten diepste niet menen? Wel omdat het leven in afhankelijkheid van de Heere tekortschiet en wij het werk van de Geest zo vaak in de weg staan. De academische opleiding heeft zeker zijn waarde, daar doen we niks aan af, maar wordt in zo’n uitspraak niet een al te hoge verwachting gesteld op opleidingsniveau?

Nu is ons werk in de marge en aan de randen van ons land. Maar over die randen heen is er de wereldkerk. Binnen die kerk zijn vele werkers met een opleiding die naar de maatstaven van prof. Selderhuis onder de maat is. Toch mogen wij geloven dat de Heere op al die plaatsen en door al die voorgangers heen werken wil. Daar worden zielen gevoed en is er vrucht voor het Koninkrijk, vrucht voor de Koning van de kerk.

D. Vos en L.J. Blees
D. Vos en L.J. Blees