Waar bent u naar op zoek?

Ambtsdrager en gezin

15-09-2015

Het ambt is geen ‘baantje’ waar we eer mee inleggen. Het is wel een eer in het ambt te mogen dienen. God roept via de gemeente. Er wordt op je gelet, je hebt een voorbeeldfunctie als ambtsdrager. Dat raakt ook je gezin, schrijft ds. J. Belder.

Niet altijd is het voor een ambtsdrager gemakkelijk om er het zwijgen toe te doen na een soms onstuimig verlopen vergadering of een onplezierig huisbezoek. Als het over geheimhoudingsplicht gaat, moeten we niet overdrijven. Een man heeft ook een uitlaatklep nodig. Het is een zegen als zijn vrouw de dingen niet naar ‘buiten’, maar wel in het gebed brengt.

Over wat ons in vertrouwen ter ore kwam, zwijgen we. In het dienstboek van de kerk wordt benadrukt dat de geheimen die aan de ambtsdrager zijn toevertrouwd ten diepste aan Christus als de Goede Herder zijn toevertrouwd. Wee de loslippige broeder, maar wee ook zijn vrouw en kinderen die al hun best doen om geheimen los te peuteren bij man en vader. Wee het gezin van ouderling of diaken dat nieuwtjes op straat brengt.

Ook Paulus wijst op dat kwaad. In 1 Timotheüs 3 en Titus 1 noemt hij enkele ‘vereisten’ waaraan een ambtsdrager dient te voldoen. Zijn insteek is ronduit positief. Wie een zuiver verlangen heeft om God in het ambt te mogen dienen, verlangt iets goeds (1 Tim.3:1).

Maar dan komt het: wat van iedere christen geldt, geldt met nog meer klem en nadruk de ambtsdrager. Hij moet onberispelijk zijn. Van onbesproken gedrag zijn. Dat is overigens niet hetzelfde als ‘zonder zonde’ zijn. Waar het om gaat, is dat de dienst van de Heere ons hart heeft. Dan komt het met onze levenswandel ook wel goed.

Zodra daar het nodige op aan te merken is, zijn we geen voorbeeld voor de gemeente. We zijn ongeloofwaardig en veroorzaken schade aan Gods Koninkrijk.

Dat een ambtsdrager in een monogame relatie leeft, zal onder ons geen discussie geven, maar er zijn andere vormen van huwelijksontrouw die wel dichtbij komen. Gaan we via internet misschien vreemd? Kortom, hoe kun je trouw en liefde bewijzen aan Christus’ bruid, de gemeente, als je ontrouw en liefdeloos bent aan je eigen wettige vrouw? Wie zich niet beheersen kan, schuine praat verkoopt, van dubbelzinnige grappen houdt, is ongeschikt voor de ambtelijke dienst, aldus Paulus.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 18 september 2015.