Waar bent u naar op zoek?

blog

Micha profeteert rijke belofte van nieuwe Heerser

Bethlehem, kleiner dan klein

17-12-2012

Stel, Amsterdam wordt belegerd door een vijandelijke macht. Jaren geleden had een profeet dit al aangekondigd. Nu komt hij weer. Hij zegt niet: ‘Kijk, dit is nu wat ik gezegd heb', maar hij brengt een geweldige boodschap: ‘God zal voor een verlosser zorgen.'

De verlosser komt niet uit de hoofdstad, maar ergens uit een klein dorpje. Niemand heeft er ooit van gehoord. Toch zal dit plaatsje voor altijd op de kaart staan. Vervang Amsterdam door Jeruzalem, vijandelijke macht voor Assyrië, vul voor de boodschapper de naam Micha in en voor het dorpje Bethlehem.

Micha kondigde de ondergang van Israël aan vanwege haar zonden, zoals afgoderij (1:6,7) hebzucht, onderdrukking en wetteloosheid. Hij roept hen op tot bekering. Aan de andere kant klinken rijke beloften van hoop en genade. (7:18)

Micha toont Israël dat God niet alleen toornt over de zonde, maar dat God ook een God van genade en vergeving is. Zo gloort er hoop voor Israël. Zelfs in de donkerste tijden van het leven van Israël.

Deze profeet mag de rijke belofte van de komende Messias profeteren.

 

Belegerd

Welk probleem benadrukt de profeet? Vanwege Israëls onbekeerlijkheid bracht God de Assyriërs op de been tegen Israël, lezen we in Micha 4. ‘Nu verzamel u met de benden.’ (4:14) De stad wordt belegerd door de Assyriërs.

Wat zullen ze doen? Ze zullen de rechter van Israël met een roede op de kin slaan. Een vernedering. Die rechter is namelijk de koning, hij is verantwoordelijk voor de rechtspraak. Deze hooggezeten man wordt vernederd. Deze koning is echter weerloos en kan zich niet verdedigen. Een geweldige crisis. Het huis van David wordt een afgehouwen tronk.

 

Nieuw begin

Tegen deze achtergrond klinkt een bekende messiaanse belofte van heil: God zal een nieuw begin maken met de komst van een Heerser. De Heere houdt woord. Zijn woord, eens gegeven aan David. ‘Maar uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht.’

In Mattheüs 2 klinkt de vervulling. De machthebber van die dagen, Herodes, hoort van de wijzen dat er een Koning is geboren. Hij vraagt aan de Schriftgeleerden waar de Christus dan wel geboren zal worden. ‘Te Bethlehem, in Judea, gelegen’, klinkt het, ‘want zo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land Juda…’ Zevenhonderd jaar voor Christus’ komst, profeteerde hij dit al.

Laten we hieruit moed grijpen. God houdt Zijn Woord. God zorgt op Zijn tijd en wijze voor de vervulling van Zijn Woord. Laten we Hem voor een betrouwbaar Man van Zijn Woord houden.

 

Efratha

‘En gij, Bethlehem Efratha…’ (5:1) Waarom wordt hier gesproken over Bethlehem in verbinding met Efratha? Sommigen zeggen ter onderscheiding van Bethlehem in Zebulon. Maar dan had er toch ook Bethlehem Juda kunnen staan. Anderen verklaren het op een figuurlijke manier. Jeruzalem is droog en onvruchtbaar. Bethlehem betekent broodhuis en Efratha vruchtbaar.

Let echter vooral op de historische lijn: We lezen in Genesis 35 dat Rachel in Efratha leven schenkt aan een zoon. Ze baart een smartenkind, maar sterft bij de geboorte. Jakob begraaft haar aan de weg van Efratha, dat is Bethlehem.

Deze gedachtelijn ondersteunt Micha. In Micha 5:2 lezen we van een vrouw in barensnood. Echter, het kind dat geboren wordt, zal reden tot grote blijdschap geven.

In plaats van droefheid en pijn wordt Bethlehem een plaats van leven en vreugde. ‘Vrees niet, ziet, ik verkondig u grote blijdschap (..), dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad van David.’

 

Heil en hoop

De geboorte van de komende Heerser zal voor altijd het leven veranderen. Zal het hopeloze leven heil en hoop brengen. Dat is wat de komst van Christus tot op de dag van vandaag doet. Hij komt het leven van dode zondaren binnen. Levens die getekend zijn door moeite en verdriet. Door Hem worden dode levens lévend gemaakt.

Ons doodsbestaan kan maar door één oorzaak veranderd worden. Door de Messias. Zoals Hij Bethlehem Efratha veranderde in een plaats van leven. Zo wordt Hij de nieuwe loot uit de afgehouwen tronk.

Micha schrijft dat de Messias zal voortkomen uit Bethlehem Efratha.

 

Klein

Bethlehem Efratha betekent meer: ‘En gij, Bethlehem Efratha zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Het woord ‘klein’ geeft hier zoveel aan als kleiner dan klein. Onooglijk. Niet in tel. Te klein om een duizendtal soldaten op de been te brengen, laat staan een eigen leider te hebben. En toch… daar zal het gebeuren. God zal een nieuw begin maken. Zo profeteert Micha. Hoewel klein en niet in tel, u zult gróót wezen.

Dit verhogen van het vernederde is voor de arme, verdrukte in Israël hoopgevend.

Zeker als het volk in ballingschap verkeert. God zal machtigen ondersteboven werpen; Hij zal nederigen verhogen.

Bethlehem is een teken van hoop voor heel Israël. Moedgevend en lichtend teken in de moeite en crisis. God maakt een nieuw begin en dat juist bij de kleinsten om het grootste en heerlijkste wonder te doen.

Precies in stijl van Gods handelen. ‘Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijze beschamen zou… opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Die roemt, roeme in de Heere.’ (1 Kor.1:27-31)

Want waarom handelt God zo? Om het hoogmoedige te beschamen en het gebrokene te bemoedigen. Opdat wij mensen die zo diep gevallen zijn, hopen mogen op Gods genade.

 

Troost

Aan de kant van mensen zit het volkomen vast en stuk. Maar, wonder van troost, God komt naar Bethlehem. De Heere daalt af in onze kleinheid. We zijn nooit te klein voor God. Laten we ook niet te klein van God denken. Hij zendt Zijn eniggeboren Zoon. ‘Uit u zal Mij voortkomen…’ Hij Die God is, wordt mens.

Hier horen wij hoe God redt, door de natuurlijke geboorte van de Eniggeborene van de Vader, die van hetzelfde Wezen is als de Vader en van eeuwigheid God is. Hier is het begin van Hem, die geen begin had.

Micha zal het niet allemaal begrepen hebben, maar wel is hem duidelijk dat de redding voor Israël en voor ons mensen uit Gód is, helemaal teruggaat tot in God Zelf. Israël mag bij monde van Micha uitzien naar een kind van wie wij het geboortebericht ontvingen: Heden is u geboren, Christus, de Heere in de stad van David.

Met Kerst krijgen we Hem te zien. Kijk goed naar Hem. Hij zal een Heerser zijn in Israël. Wat zie je ervan bij Zijn geboorte? Zijn wieg was een kribbe. Wat zie je er verder van in Zijn leven? Zijn kroon was een kruis.

 

Heerser

Toch is Hij de Heerser. Hij zal staan. Dat betekent: waken en wakker zijn over de kudde. Hij zal staan. (5:3) Maar een Koning zít toch op de troon? In dat staan zien we de karaktertrekken van de Herder. Die staat in voor Zijn kudde. Hij zal de kudde weiden in de kracht van de HEERE. Zijn zorg als Herder-Koning gaat zover dat Hij bevrijdt uit de macht van de dood door in de plaats van Zijn kerk te staan. Maar ook door het leven aan het licht te brengen en de vijanden van Zijn schapen te overwinnen.

 

Krachtvoer

Vanuit de hemel regeert Hij met Zijn Woord en Geest. Hij bevrijdt uit de machten die ons leven gevangen houden. We mogen door het geloof in Zijn gaven en in Zijn overwinning delen.

De weidegrond van Gods Woord is de plaats waar Gods kerk krachtvoer ontvangt om te volharden tot het einde. Tegelijk staat Hij om te zien hoe het Zijn kerk vergaat in het strijdperk van dit leven (Hand.7:55). Hij staat om weer te komen. Om Zijn kudde te doen wonen in de heerlijkheid.

Tot die dag weidt deze geboren Herder-Koning ons in de grazige weiden van Zijn Woord. Staat Hij om Zijn gemeente om haar bij te staan in de strijd en om haar te beschermen tegen de boze machten.

Laten we gehoorzaam luisteren naar Zijn machtig woord en gehoorzaam de Koning-Herder volgen. Deze geboren Heerser is het voluit waard om gediend en om beleden te worden in de wereld van vandaag.

J. Muller

Ds. J. Muller is hervormd predikant te Zetten-Andelst en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.