Waar bent u naar op zoek?

Bijbel met uitleg

06-10-2015

Voor de huidige generatie die gebruikmaakt van de Statenvertaling, is de ‘Bijbel met uitleg’ verschenen. Gepoogd is de uitleg begrijpelijk te laten zijn voor jongeren vanaf ongeveer zestien jaar. Ds. J. ten Brinke over deze bijbeluitgave.

De Bijbel met uitleg is onder leiding van een stuurgroep en met medewerking van ongeveer 125 mensen is tot stand gekomen. Voor deze uitgave heeft de Gereformeerde Bijbelstichting de tekst van de Statenvertaling ter beschikking gesteld.

In een voorwoord verantwoordt de stuurgroep de uitgangspunten die aan deze uitgave ten grondslag liggen. Het is verheugend dat vertegenwoordigers van hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) de handen ineen hebben geslagen om deze uitgave te laten verschijnen.

De tekst van de Statenvertaling met de verwijsteksten vormen de kern van de uitgave. Daarnaast is gezocht naar uitleg die op verschillende manieren is gerealiseerd. Elk bijbelboek is voorzien van een informatieve inleiding. Vervolgens is in een aparte kolom ruimte gemaakt om minder begrijpelijke en verouderde woorden toe te lichten of van een synoniem te voorzien.

Onder de bijbeltekst is een beknopte uitleg geboden waarin exegetische, historische en waar nodig archeologische informatie is verwerkt. Ten slotte staan er honderden kaders tussen de tekst waarin extra achtergrondinformatie gegeven wordt en waarin soms bijbelse kernwoorden worden toegelicht. De vele kaarten, maar vooral ook de tijdlijnen die bij veel bijbelboeken zijn opgenomen, vormen een waardevol extra in deze uitgave. Ze helpen de bijbellezer om in één oogopslag bijvoorbeeld de verbanden tussen verschillende profeten of regerende vorsten te zien.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 9 oktober 2015.