Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

H.J. van der Veen
Door: H.J. van der Veen
08-09-2022

Jonathan Edwards De geschiedenis van het heil. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 422 blz.; € 29,95.

De geschiedenis van het heil is een fascinerend boek. Hoewel het misschien even wennen is aan het taalgebruik, neemt Edwards ons met vaart mee door de geschiedenis van Genesis 3 tot en met Openbaring 22. De rode draad door dit boek is het werk van God met het oog op onze verlossing. Bij de moederbelofte (Gen.3:15) wordt het plan van de verlossing aangekondigd en in Openbaring 22:20 is het plan voltooid.

De basis voor dit boek wordt gevormd door een dertig preken die Edwards in 1739 in Northampton heeft gehouden. In de laatste jaren van zijn leven heeft hij die preken omgebouwd tot een boek. Helaas heeft hij dit werk niet zelf kunnen afronden. Hij overleed namelijk in 1758. Uiteindelijk wordt het boek in 1774 voor het eerst gepubliceerd. Nu is er een hertaalde uitgave verschenen.

Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 gaat over de eerste periode van de heilsgeschiedenis: van de val tot de menswording van Christus. Deel 2 behandelt de tijd van de vernedering van Christus. Deel 3 beschrijft de periode van Christus’ opstanding tot het einde van de wereld.

Edwards gebruikt voor de beschrijving van het heil de bijbelse geschiedenis, zoals die beschreven staat in de Bijbel. Voor de periode tussen Maleachi en Matthéüs gebruikt hij de profetieën uit het Oude Testament. Aan de hand van bijvoorbeeld het beeld uit Daniël beschrijft hij de omwentelingen die in die periode plaatsvinden: de opkomst en de ondergang van het rijk van de Perzen, de Romeinen en de Grieken. Voor de periode van de opstanding van de Heere Jezus tot aan de wederkomst van Christus gebruikt hij niet alleen de historische boeken van het Nieuwe Testament, maar tevens de profetieën uit de hele Bijbel.

Dat levert een uiterst boeiend betoog op. Tijdens de periode vanaf de verwoesting van Jeruzalem (70 na Chr.) tot aan de eerste christelijke keizer Constantijn de Grote (overleden 337 na Chr.) wordt de kerk van Christus hevig vervolgd. Na een korte periode van opbloei wordt de kerk opnieuw onderdrukt door het rijk van de antichrist. Edwards beschouwt de paus in Rome als de antichrist. Als bewijs noemt hij tientallen bijbelteksten. De Reformatie (vanaf 1517) betekent de val van het rijk van satan en de antichrist. Er breekt nu een bloeitijd voor de kerk aan. De verspreiding van het Evangelie neemt een enorme vlucht. Het duizendjarige vrederijk breekt op aarde aan. Het wachten is nu op de massale bekering van de Joden. Aan het einde van deze periode vindt de grote afval plaats, gevolgd door een tijd van extreem zware vervolging. Maar na een korte tijd grijpt God reddend is: Gods kinderen worden opgenomen in de lucht, terwijl Gods vijanden tezamen met de oude wereld brandend vergaan. Dan breekt de laatste fase van het plan van de verlossing aan: de bruiloft van het Lam wordt gevierd.

Edwards heeft een positieve visie op de geschiedenis: na een donkere nacht breekt toch telkens weer een heldere dag aan. Hij beziet de wereldgeschiedenis door de bril van de heilsgeschiedenis. Er gebeurt niets bij geval en het loopt God niet uit de hand. Want terwijl de eeuwen voortwentelen en koninkrijken over elkaar heen buitelen, gaat God soeverein Zijn gang: Zijn plan wordt uitgevoerd, Zijn kerk wordt verlost, Zijn Koninkrijk komt toch! Dwars door alles heen en ver boven alles uit.

Edwards is een postchiliast: verwacht het duizendjarig vrederijk voor de wederkomst van Christus. Hij is bovendien een aanhanger van de drieverbondenleer: het werkverbond, het verbond van de verlossing en het genadeverbond.

Met dit boek leren we onze eigen verlossing te zien als een onderdeel van een veel grootser en verhevener plan, namelijk de verlossing van de hele schepping en verheerlijking van Gods Naam daarin. Een uniek boek en een echte puriteinse klassieker.

H.J. van der Veen
H.J. van der Veen