Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

J.J. ten Brinke
Door: J.J. ten Brinke
17-11-2022

Bertien van Ginhoven, Krijn de Jong (red.) Er moet LICHT komen. Getuigenissen over homoseksualiteit en Jezus volgen. Uitg. Onderweg.nu; 95 blz.; € 9,95.

Negentien ‘levensverhalen, geloofsverhalen, getuigenissen die Gods trouw in mensenlevens onderstrepen’. Met die woorden is de inhoud van dit boekje op de achterflap geduid. In het Woord vooraf wordt aangegeven dat Onze Weg (Onderweg.nu) veertig jaar geleden werd geboren in de schoot van de stichting Tot Heil des Volks. Als uitvloeisel van het werk dat binnen die setting gebeurde, ter bemoediging van mensen met homoseksuele gevoelens, geeft dit boekje stem aan mensen die hun weg met vallen en opstaan leerden gaan, achter de Heere Jezus aan en door de kracht van Gods liefde.

De verhalen zijn sterk persoonlijk gekleurd. Veelal wordt beschreven welke aspecten uit de kinder- en jeugdtijd achteraf bezien bepalend werden voor een zoektocht naar geborgenheid. Ook lezen we hoezeer er de behoefte was om los te komen van eenzaamheid in de worsteling die ervaren werd. Mij treft de beschrijving van ‘extreme leegte’ en het besef achteraf dat in een eerdere periode alleen het gevoel leidend was. Het dringt de lezer ertoe te reflecteren op de vraag hoe kinderen en jongeren tegemoet worden getreden. Is dat vanuit de innerlijke ontferming van de Heere Jezus en weten jongeren zich in die weg in het gezin en in de christelijke gemeente gekend? Is er ruimte om worstelingen te delen en is er oprechte bewogenheid met de strijd die veelal in eenzaamheid gevoerd wordt? Keer op keer wordt in deze getuigenissen stem gegeven aan de kracht die ontvangen is vanuit Gods opzoekende liefde. Die genadekracht doet het kruis dragen, achter Christus aan. De schrijvers betuigen in hun eigen woorden hoezeer de Heere een Waarmaker is van Zijn Woord: ‘Wie Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’

In dit boekje wordt uitgedragen dat de Schrift geen ruimte biedt aan een homoseksuele relatie. Dat wordt niet als een theorie neergezet, maar beleden als de weg die God ons wijst en ook als de weg die Christus in het leven van Zijn volgelingen baant. Hoewel steeds klinkt dat de strijd niet voorbij is, moet onderkend worden dat de opgetekende levensverhalen veelal een terugblik geven achteraf. Merkbaar is dat de weg gegaan is door diepe dalen en dat het licht gedurende dat proces meermalen niet of nauwelijks werd gezien. Voor wie nu worstelt met de beschreven problematieken, kan het boekje iets ademen van ‘eind goed al goed’, terwijl dat in de praktijk van het leven in het hier en nu veelal niet gegeven is. Dankbaar ben ik dan ook voor de keren dat er gesproken wordt over de hoop op Gods heerlijkheid. Die hoop is gefundeerd in de opgestane Christus, maar is tegelijk iets wat al zuchtend wordt verwacht. Hier beneden is het niet. En, zoals een van de schrijvers stelt, wat God in mijn leven doet, is ‘werk in uitvoering’. Dat zal het blijven ook…

‘Er moet licht komen!’ Dat is de hunkering van de samenstellers van dit boekje. Licht komt er wanneer Gods bevrijdende liefde in Christus wordt geproefd. Licht komt er wanneer de Bijbel open gaat. Licht komt er ook als er waarachtige betrokkenheid is in de christelijke gemeente. Terwijl tal van machten ook in onze tijd zich openbaren, getuigt dit boekje van de allesoverwinnende kracht van God in Christus. God geve dat de christelijke gemeente een gemeenschap is, waarin het Woord allesbepalend is en waarin broeders en zusters in Christus elkaars lasten dragen en zo de wet van Christus vervullen.

J.J. ten Brinke
J.J. ten Brinke