Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

ds. J. Muller
Door: ds. J. Muller
30-03-2023

D.A. Carson Bidden als Paulus. Oproep tot geestelijke vernieuwing. Uitg. Brevier, Kampen; 308 blz.; € 24,99.

Aanleiding voor dit boek is dat Don Carson, emeritus hoogleraar Nieuwe Testament, bezorgd is over het gebedsleven van de christen. Hij wil aan de hand van verschillende gebeden van Paulus ons aansporen om op Gods spreken te letten, opdat het ons gebedsleven zal inspireren en verbeteren. Dit boek met praktische adviezen is ontstaan uit zeven preken. De schrijver beoogt dat de gebeden van Paulus een spiegelfunctie hebben voor onze gebeden. Het is dan ook een boek om biddend en mediterend ter hand te nemen. Na een inleidend thema volgen de hoofdstukken met lessen van Paulus’ gebeden. In het eerste inleidende hoofdstuk, getiteld ‘Lessen uit de school van het gebed’, geeft de schrijver aan dat zijn eigen gebedsleven gevormd is door met name twee bronnen, namelijk het Woord van God en volwassen christenen die hij hoorde bidden. Hij wijst in dit hoofdstuk op het belang van vaste gebedstijden en om hardop te bidden, om geconcentreerd te blijven. Koppel je gebedsleven aan je bijbellezen. Luister en leer van de gebeden van anderen. Ontwikkel een bepaald systeem om mensen te gedenken in je persoonlijke voorbede.

Een belangrijke raad neemt hij over van de puriteinen: ‘Bid totdat je werkelijk bidt.’ Wat bedoelden ze daarmee? De schrijver zegt: ‘De puriteinen bedoelden daarmee, dat je lang en eerlijk genoeg zou behoren te bidden om uit te stijgen boven het gevoel van formalisme en onechtheid dat veel gebeden kenmerkt.’ Juist als we kort bidden zijn we vatbaar voor formalisme en onechtheid. Wanneer we bidden totdat we werkelijk bidden, gaan we ons ‘ons verheugen in Gods aanwezigheid en vinden we rust in Gods liefde en koesteren wij Zijn wil’. In hoofdstuk 2, ‘denkkader van het gebed’, wijst Carson op Paulus’ gebed voor de Thessalonicenzen (2 Thess.1:3-10). Dit Schriftgedeelte biedt ons een denkkader, waaraan Paulus zich vasthoudt als hij bidt. ‘Dit bepaalt waarom en waarvoor hij bidt.’ Belangrijke eigenschappen van dit denkkader zijn: Dankbaarheid voor de tekenen van genade als groei in het geloof en een toenemen in de liefde, voor volharding in beproeving.

Vanuit ditzelfde gebed uit 2 Thessalonicenzen 1 gaat de schrijver vervolgens in op voorbeden. Paulus bidt of God deze christenen (in Thessaloniki) hun roeping waardig wil achten en of God door Zijn kracht het goede door het geloof ingegeven werk van iedere christen vrucht zal laten dragen. Het doel van het gebed, zegt hij dan ten slotte in dit hoofdstuk, is dat allereerst de Heere Jezus verheerlijkt wordt en vervolgens vraagt hij om de verheerlijking van de gelovigen.

Na deze hoofdstukken volgt opnieuw een inleidend hoofdstuk (hfdst.4), ‘Bidden voor anderen’. De schrijver wijst erop dat juist voorbede en dankzegging voor anderen een grote rol spelen in Paulus’ gebeden. Neem vooral de tijd om deze gebeden rustig door te nemen, te overdenken en uit te spreken. Vanuit de brieven van Paulus citeert de schrijver allerlei gebeden van Paulus. Om af te sluiten met de opmerking: ‘Als we het voorbeeld van Paulus volgen, kunnen we het enorme belang van het bidden voor anderen nooit meer over het hoofd zien.’ Aansluitend hierop volgt een aantal hoofdstukken (hfdst.5,6) met gebeden voor anderen uit Paulus’ brieven.

Een derde inleidend hoofdstuk (hfdst.7) heeft als titel ‘Uitvluchten om niet te bidden’. Allerlei uitvluchten worden op een rijtje gezet aan de hand van een gebed van Paulus voor de Filippenzen (1:9-11). De schrijver geeft daarna aan hoe uitvluchten kunnen worden overwonnen. Het laatste inleidende hoofdstuk (9) is getiteld ‘Een soevereine en persoonlijke God’. Het daaropvolgende hoofdstuk gaat aan de hand van Efeze 1 over het gebed tot deze soevereine God. Daarop volgt een deel over ‘bidden om kracht’ (Efeze 3). Tot slot komt vanuit Romeinen 15:30-33 het bidden voor de evangeliebediening aan de orde.

In het nawoord komt kernachtig naar voren wat de schrijver bewoog in dit boek: gebed om geestelijke vernieuwing. Op de achterkant van het boek lezen we: ‘Dit boek roept de lezer op te stoppen met oppervlakkige gebeden en het gebed te gebruiken zoals God het bedoeld heeft. Een reformatie van het gebedsleven is een reformatie van het hele leven.’ Waarvan acte. Dit is een boek dat je samen met anderen op een kring kunt lezen. Elk hoofdstuk is voorzien van gespreksvragen. Je kunt het boek ook heel aandachtig biddend voor jezelf doorlezen.

ds. J. Muller
ds. J. Muller