Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

J.A.A. Geerts
Door: J.A.A. Geerts
29-04-2021

Dr. M. van Campen, dr. J. Hoek en dr. M.J. Paul (red.) Als God dan liefde is... Aspecten van het bijbelse spreken over Gods liefde. Uitg. Groen, Heerenveen; 133 blz.; € 12,90.

‘Als God dan liefde is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld?’ Dit is een vraag die nogal eens wordt gesteld. Soms wordt deze vraag gesteld door niet-christenen als een gemakkelijk excuus om niet verder na te hoeven denken over de inhoud van de Bijbel en het christelijk geloof. Soms wordt deze vraag ook gesteld vanuit een oprechte worsteling. Het is een vraag die niet alleen klinkt buiten de kerk, maar ook christenen kunnen soms intens met deze vraag worstelen.

In dit boekje wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar wat de Bijbel ons leert over Gods liefde en hoe zich dat verhoudt tot verschillende vormen van lijden. Het is een bundeling van zes Ankerlezingen die over dit thema zijn gehouden. De hoofdstukken gaan achtereenvolgens over: Gods liefde en toorn in de Bijbel, Gods liefde en het lijden van de christenen, Gods liefde en het lijden van de schepping en de schepselen, Gods liefde en het lijden van Jezus, Gods liefde en het eeuwige oordeel en Gods liefde en onze vrijheid.

De auteurs gaan op een pastorale en evenwichtige manier in op deze vragen. Hierbij vergeten zij ook de enorme gevolgen van de zondeval en de grote ernst van de menselijke schuld niet. Naast dat de Bijbel veelvuldig spreekt over Gods liefde, is er ook de huiveringwekkende realiteit van Gods toorn. Hoe die twee aspecten zich tot elkaar verhouden, zien we het duidelijkst wanneer we kijken naar het lijden en sterven van Christus aan het kruis van Golgotha.

Een treffend citaat vinden we op blz. 73: ‘Is God liefde? Ja, maar Hij rekent ook af met het verkeerde. Wie liefde alleen maar opvat als ‘aardig zijn’ loopt vast. Wie liefde echter verbindt met de grootheid van God, met Zijn heiligheid en met Zijn doel voor deze wereld, ziet perspectief.’

Ook actuele thema’s zoals de huidige coronapandemie komen soms zijdelings aan de orde, al had er wat mij betreft nog wel iets meer aandacht mogen zijn voor verschillende vormen van lijden in onze huidige samenleving. Hier en daar kan het boek soms een wat beschouwend karakter krijgen. Het hoofdstuk over vervolgde christenen en hoe zij met het lijden omgaan, heeft me diep geraakt. Wat kunnen wij in Nederland (of beter gezegd: wat kan ik) nog ontzettend veel van hen leren.

Met instemming heb ik dit boekje gelezen. Iedere christen krijgt op een bepaalde manier wel met deze vragen te maken. Hetzij vanuit het eigen leven, hetzij dat anderen hierover vragen aan ons stellen. Dan is het goed om bij een open Bijbel over dit thema na te denken. Bij alle hoofdstukken wordt een Schriftgedeelte vermeld om te lezen en tevens staat er een aantal gespreksvragen bij elk hoofdstuk. Dit helpt om er persoonlijk dieper over na te denken, maar dit maakt het boek ook heel geschikt om te bespreken in een gesprekskring.

J.A.A. Geerts, Zalk

J.A.A. Geerts
J.A.A. Geerts