Waar bent u naar op zoek?

Buigen onder het Woord

22-10-2020

Prop. J.J. van der Meulen uit Genemuiden is sinds vorige maand beroepbaar. Hij is 36 jaar, gehuwd en vader van zes kinderen.

Wat betekent het voor u dat u proponent bent?

Een mijlpaal, een moment om een gedenksteen op te richten en vol verwondering te constateren: tot hiertoe heeft de Heere geholpen. Dat is voornamelijk wat er leeft in het hart van mijn vrouw en mij, nu ik beroepbaar gesteld ben en dus officieel proponent. We hebben in de voorbije jaren de hulp van de Heere mogen opmerken in de weg die we moesten gaan. Zijn Naam mag alleen alle eer ontvangen.

Hoe kijkt u terug op de studie theologie? Wat hebt u er vooral geleerd?

Het is een studie – laat ik maar eerlijk zijn – die vanuit gereformeerd perspectief wel eens aan bloedarmoede leed en tot verbazing in de collegebanken leidde. Maar diezelfde studie zorgde ook voor goede contacten waarin de geesten werden gescherpt, en mijn blik werd er verbreed door verdieping in de eigen traditie én in die van anderen.

Hoe kijkt u naar de gemeenten, waarvan u er hopelijk binnenkort één mag gaan dienen? En naar uw taak in de gemeente?

Een nieuwe fase voor ons inmiddels acht zielen tellende gezin breekt aan. We weten niet waar de weg naartoe leidt. We leven in het vertrouwen dat de Heere ons op Zijn tijd daar brengt waar Hij ons gebruiken wil om een gemeente te mogen dienen onder de grote Herder van de schapen en dienaar te zijn van het goddelijke Woord. Ik zie het als mijn taak om de boodschap van verzoening te mogen brengen vanuit dat Woord, te vertroosten vanuit het Woord en samen als gemeente en voorganger te buigen onder dat Woord, dat alleen werkelijke rust en vrede schenkt.

Wat ziet u vooral als de roeping van een christen, vandaag in ons land?

Ligt in dat buigen onder en spreken vanuit het Woord voor vandaag ook niet een belangrijke roeping voor christenen in Nederland? We leven in een werelddeel waar de verleidingen zo groot zijn en de wereldgelijkvormigheid ook onder kerkgangers op de loer ligt. In een kerkelijke wereld waarin velen zoekende zijn naar hoe het christelijk geloof in deze tijd gestalte zou moeten krijgen in het persoonlijke en kerkelijke leven is het onze roeping ons (kerkelijke) leven te onderzoeken tegen het licht van Gods Woord in volledige onderwerping aan Zijn wil. Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van Uw paân moog’ keren.


De kring van de Gereformeerde Bond kent een aantal proponenten. Wie zijn ze eigenlijk? En wat beweegt hen om predikant te willen worden? In deze rubriek valt van tijd tot tijd de schijnwerper op een proponent.