Waar bent u naar op zoek?

Christelijke politiek

01-04-2021

In De Waarheidsvriend van 18 maart heeft collega Prosman een fragment van een interview met mij met betrekking tot ons stemgedrag overgenomen en van commentaar voorzien. Zowel uit de interpretatie van collega Prosman als uit andere reacties van lezers is mij duidelijk geworden dat de intentie van mijn woorden anders is begrepen dan door mij is bedoeld. Zonder hier de discussie te voeren of wat ik beoog hetzelfde is als wat ooit met de ‘Doorbraak-gedachte’ werd beoogd – voor mij is dat in ieder geval niet zo! – wil ik bij één punt expliciet de vinger leggen. De suggestie die gewekt is dat voor mij ethische kwesties als abortus en euthanasie van ondergeschikt belang zouden zijn, is niet juist. In het licht van Gods goede wet is het geen vraag dat wij hier van doen hebben met een groot kwaad, dat nooit als onbelangrijk kan worden afgedaan. Dat staat overigens ook in het aangehaalde fragment. Terwijl ik daarbij tevens, in lijn met de voorbede uit 1 Timotheüs 2:1-3, de hoop uitsprak dat er in de toekomst voldoende ruimte zal blijven voor de bescherming van het leven vanaf de moederschoot tot het verpleegtehuis.

Wat ik intussen wel betoogd heb, is dit: gelet op het feit dat bovengenoemde zaken gelegaliseerd zijn en het niet te verwachten is dat dit binnen de bestaande politieke verhoudingen zal worden teruggedraaid, is het ‘te oppervlakkig’ ons stemgedrag alleen te laten bepalen door een ‘nee’ tegen deze praktijken. Er zijn vandaag de dag ook andere dringende ethische, sociale, ecologische en economische kwesties, die in het licht van de Schrift evenzo goed vragen om een politieke doorvertaling én die daarom evenzeer medebepalend horen te zijn voor een verantwoord stemgedrag. In dat licht hoeft het niet bij voorbaat een uitgemaakte zaak te zijn aan welke partij een christen zijn of haar stem geeft, maar is en blijft dat – naar goed bijbels recht – een zaak van zorgvuldige afweging en vooral van een goed geweten voor God.

Dr. P.J. Visser, Rotterdam

Reactie

Ik dank dr. P.J. Visser voor zijn reactie. In het interview in Kontekstueel heeft dr. Visser een reeks van zaken aan de orde gesteld, onder andere medisch-ethische problemen. Er zijn echter veel meer zaken waarover christenen zich onzeker voelen, vooral omdat in de huidige onoverzichtelijke politieke situatie de meningen over elkaar buitelen. Het draagvlak voor fundamentele waarden (onder andere bescherming van het leven) neemt zienderogen af. Daarom is er mijns inziens juist nu behoefte aan christelijke politiek. Meer dan ooit heeft die recht van bestaan.

Dr. A.A.A. Prosman, Amersfoort