Waar bent u naar op zoek?

Christus’ heerlijkheid

ds. T. Beekman
Door: ds. T. Beekman
17-12-2020

Het Hebreeuwse woord kabod dat in onze vertalingen met ‘heerlijkheid’ wordt vertaald, betekent letterlijk gewicht. Christus is heerlijk; Hij legt bij uitstek gewicht in de schaal. Welke plaats neemt deze Vorst in ons leven in?

Juist bij Kerst komt het woord heerlijk regelmatig voorbij, het wordt vooral gebruikt in gastronomisch verband. We vegen onze mondhoeken af, vlijen het servet naast het bord en verzuchten: ‘Dat was een heerlijk stukje vlees.’

Vorstelijk

Datgene wat wij heerlijk noemen, is passend voor een heer of vorst; een heerlijke maaltijd is een vorstelijke maaltijd. De stap naar het woord gewichtig is dan nog maar klein: een heer of vorst is een gewichtig man. En met deze woordenproeverij komen we in de buurt van het Hebreeuwse woord dat aan de wortel ligt van het woord heerlijkheid in onze vertalingen, namelijk kabód, wat in letterlijke zin gewicht betekent. Heerlijk in de Bijbel is dat wat gewicht in de schaal legt, wat er werkelijk toe doet en van waarde is. In het Grieks van de Septuaginta is kabód vertaald met doxa en zo vinden we het ook in het Nieuwe Testament terug.

De Schrift schrijft heerlijkheid primair toe aan God. Zijn heerlijkheid is groot, lezen we in Psalm 138:5. Zijn heerlijkheid vult de aarde (Jes.6:3), waarbij ook te denken valt aan Gods schepping, die bekleed is met heerlijkheid (Matt.6:29). Het gaat nu echter om de weerspiegeling van Gods heerlijkheid in Christus, Wiens komst we met Kerst herdenken. In het vervolg van dit artikel staan we stil bij het hemels getuigenis van Christus’ heerlijkheid; bij de inhoud van Zijn heerlijkheid (waarin bestaat Zijn heerlijkheid?) en ten slotte bij verheerlijken als antwoord op Zijn heerlijkheid.

Hemels getuigenis

Direct als Christus geboren is, krijgen de herders in de velden bij Bethlehem hiervan bericht. Op dat moment worden ze omschenen met de heerlijkheid van de Heere (Kurios). Daarmee maakt God Zelf duidelijk dat het bij dit geboortebericht gaat om een zaak van het allerhoogste gewicht, van beslissend belang. Dit Kind, Christus de Kurios (Luk.2:11) wordt gestempeld door de kabód van God. En hoewel de heerlijkheid van de Heere de herders omscheen, verdwijnt dat licht al spoedig: voor hen ligt het Kind in de kribbe, heerlijk, maar onder de schijn van het tegendeel. De heerlijkheid van Christus is een verborgen heerlijkheid. Slechts op Gods bevel gaat de hemel open, waardoor wij oog en hart voor die heerlijkheid krijgen.

Een van die open-hemelmomenten is de verheerlijking op de berg in Lukas 9. Aan Petrus, Jakobus en Johannes wordt Christus’ heerlijkheid, in blinkend, rein wit getoond. Opvallend genoeg focust Petrus in zijn tweede apostolische brief niet op deze directe en zichtbare heerlijkheid, maar in 1:17 op de ‘heerlijke’ stem van God: ‘een stem als deze van de verheven heerlijkheid’. Die stem moet blijkbaar beklijven, in die stem bevestigt en geeft God de Vader Zijn Zoon eer en heerlijkheid. Jawel, deze heerlijkheid was al op Christus, maar Hij ontvangt die ook (cf. Joh.12:8). God Zelf geeft dus getuigenis aangaande de Heere Jezus dat op Hem Zijn kabód rust.

Inhoud van Christus’ heerlijkheid

Dat is ook het getuigenis van Johannes in zijn Evangelie. Weliswaar vinden we bij hem geen kerstverhaal, maar wel een kerstgetuigenis in hoofdstuk 1:14: ‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader) vol van genade en waarheid.’ De heerlijkheid van het Kerstkind is voornamelijk hierin te vinden dat Hij de Eniggeborene van de Vader is, in Christus zien wij God. Ondanks alles waar syncretisme en interreligieuze dialoog voor staan, zonder Christus is een mens zonder hoop en zonder God in de wereld, dat wil zeggen verloren. Als de Eniggeborene van de Vader draagt de Heere Jezus Gods heerlijkheid. Hij is met de woorden van Nicea God uit God en Licht uit Licht. Alleen in Hem schijnt over ons het Licht van Gods aangezicht en buiten Hem kan niets anders dan de buitenste duisternis worden gevonden.

Waaruit bestaat Christus’ heerlijkheid? Dat we in Hem alles vinden wat van God is: recht en vrede, genade en barmhartigheid, waarheid en heiligheid, kracht en macht en diepe voldoening en vreugde. Want in Hem woont al (!) de volheid van God lichamelijk (Kol.2:9).

Leven vinden

Het tweede aspect van Christus heerlijkheid is dat Hij vlees geworden is, dat Hij onder ons heeft gewoond. Hij legt Zijn heerlijkheid af; verbergt die voor onze zondige ogen, opdat wij niet door de gloed ervan verteerd zouden worden. C.H. Spurgeon zei in een preek: ‘Voor Christus was het veel minder moeilijk om Zijn heerlijkheid te laten zien dan om die in te houden en te verbergen. Het is voor eeuwig Zijn heerlijkheid dat Hij Zijn heerlijkheid bedekte.’ Hij nam vlees aan, zondig vlees, het vlees van mijn vijandschap en verzet tegen God. Het is Zijn heerlijkheid dat Hij in Zichzelf de reinigmaking van zonden teweeg heeft gebracht (Hebr.1:3). Zijn heerlijkheid is dat Hij arm werd om velen als kinderen tot de rijkdom van Zijn heerlijkheid te leiden (Hebr.2:10).

We krijgen, ook bij Kerst, genoeg van Zijn heerlijkheid te zien om het leven te vinden. En tegelijkertijd toont Hij te weinig van Zichzelf om onze honger al volledig te stillen. Door iets van Zijn heerlijkheid te laten proeven neemt onze honger juist toe, opdat we ons met volharding uitstrekken naar de komende heerlijkheid. Als het zien van Zijn verborgen heerlijkheid nu al het leven is, wat zal het dan zijn om Hem straks te zien in de heerlijkheid van Zijn hemelse gedaante.

Verheerlijken

De heerlijkheid van Christus, die de heerlijkheid van God is, doet verheerlijken. Dat betekent voor de verkondiging dat het gewicht op Hem moet rusten. In de verkondiging voltrekt God het wonder dat de kabód van Christus als door Zijn stem wordt bevestigd. Waar in de verkondiging Zijn heerlijkheid wordt ont sluierd, wordt het kaf van het koren in Gods Naam gescheiden. Hij is namelijk bestemd tot val en opstanding van velen, niet alleen in Israël maar ook onder de samengekomen gemeente. Zijn heerlijkheid in de verkondiging mag maar één reactie oproepen, en dat is die van de herders, om met haast tot Hem te gaan. God wordt hierin verheerlijkt dat wij ons heil geestelijk en op alle levensterreinen met haast bij Christus zoeken. Daarin wordt getoond dat we Gods stem, een stem als van de verheven heerlijkheid, gehoorzaam zijn. Met minder mag en kan ik niet leven.

Levend offer

Verheerlijken is dat ik Hem hoogacht in Zijn heerlijkheid. Dat heeft directe consequenties voor alle levensterreinen. Hij is heerlijk, niet ik, noch wat verder ook maar in de wereld is. Paulus schrijft (1 Kor.6:20): ‘Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.’ In uw lichaam, dat is blijkbaar heel concreet, met handen en voeten, ogen en oren en, dat moeten we misschien vandaag specifiek benoemen, ook met onze seksualiteit. Verheerlijken is dat ik alles aan Hem wijd als een levend offer. En niet alleen van buiten, maar ook in mijn geest, mijn innerlijke leven. Zijn angst moet de mijne worden, evenals Zijn verdriet, Zijn boosheid alsook waar Hij vreugde in vindt. Waar het op neerkomt, is dit: alleen in en door Christus’ heerlijkheid word ik vernieuwd naar Zijn evenbeeld (2 Kor.3:18). Als we iets te smaken en te proeven hebben deze Kerst, dan is het dat Hij heerlijk is.

ds. T. Beekman
ds. T. Beekman