Waar bent u naar op zoek?

Christus’ wederkomst en de belijdenis van de kerk

17-11-2015

De laatste zondag van het kerkelijk jaar heet Eeuwigheidszondag. We staan stil bij de wederkomst als laatste heilsfeit. Dr. W. Verboom gaat na hoe de christelijke kerk de wederkomst de eeuwen door heeft beleden.

Wie de belijdenissen van de Vroege Kerk leest, merkt meteen dat de wederkomst van Christus daarin een onmisbare plaats heeft. Iedere zondag belijden we met de apostolische geloofsbelijdenis: ‘vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden’.

Met deze woorden wordt het laatste heilsfeit samengevat. Hij komt, Hij komt om d’ aard te richten (Ps.98). Dan zal er een definitief einde komen aan alle gevolgen van de zondeval. Door het oordeel heen. De doden zullen opstaan. Er zal een definitieve scheiding plaatsvinden tussen de ‘schapen en de bokken’. De totale kosmos zal herschapen worden.

Treffend is het dat de wederkomst in het gedeelte over de Zoon wordt bezongen. En de opstanding van het vlees (lichaam) in het gedeelte over de Heilige Geest. De algehele verlossing en vernieuwing komen tot stand door een heilige samenwerking van de Zoon en de Heilige Geest. Tot eer van de Vader.

In de geloofsbelijdenis van Nicea klinken dezelfde tonen. Ook daarin wordt de heilige coöperatie van de Zoon en de Heilige Geest bezongen. Met nadruk wordt beleden dat Christus, Die Zich vernederde tot in de dood, wederkomt in heerlijkheid. Die heerlijkheid wordt nog sterker benadrukt met de woorden: en Zijn rijk zal geen einde hebben. Christus is en zal zijn een eeuwige Koning.

De geloofsbelijdenis van Athanasius stemt met de twee andere confessies in. Wat opvalt, is dat het oordeel bijzondere aandacht krijgt, waarbij de ernst ervan wordt aangegeven met de woorden dat zij die het goede gedaan hebben het eeuwige leven ingaan, maar zij die het kwade gedaan hebben het eeuwige vuur.

We merken dat in de belijdenis van de Vroege Kerk over de wederkomst vooral het heilsfeit in beeld komt. Het heilshandelen van de drie-enige God wordt voltooid.

Al eerder schreef dr. W. Verboom in ‘De Waarheidsvriend’ over de heilsfeiten in de belijdenissen van de kerk. De tekst van dit artikel alsook de complete reeks is hier te downloaden: