Waar bent u naar op zoek?

Corona of niet, volhard!

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
08-07-2021

Aan kerkenraden, besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond,

Apeldoorn, juli 2021

Geachte kerkenraad,

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is dankbaar dat de ambtsdragersontmoetingen in september staan in het kader van ons jaarthema ‘Maar wie volharden zal…’ . We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn. Samen willen we ontdekken hoe cruciaal een notie als volharding is, hoe we volharden kunnen in wat de pijlers van de christelijke gemeente zijn: in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood, in de gebeden.

In de Bijbel ontmoeten we de Heere Jezus niet alleen als de goede Herder, maar ook als de Zoon van God, rond wiens Persoon en optreden een scheiding van de geesten plaatsheeft. Als Hij onderwijs geeft over Zijn roeping, zijn er veel mensen die struikelen over Hem, die zich ergeren. Het maakt dat Hij aan de twaalf discipelen de vraag stelt: ‘Wilt u ook niet weggaan?’ Alleen in het geloof in Hem als de Zoon van God leert de kerk wat volharding is.

Hij riep ons, de Getrouwe,

en Hij ging Zelf vooraan.

Juist voor ambtsdragers is dit een belangrijk thema, omdat de leidinggevenden van een volk altijd vooropgaan in het dienen van God. Hun geloof en leven zijn cruciaal voor de gemeente. Standvastigheid wordt juist van hen gevraagd.

Blijf u standvastig scharen

bij wie Mijn Woord bewaren.

Krijgt deze doorgaande lijn in de Bijbel een extra dimensie na de lange tijd dat de gemeente op zondag in beperkte mate samenkomen kon? Ja, ook in die situatie is het appèl om te volharden aan de orde. Tegelijk zien we verder en kijken we dieper: volharding wijst ons naar de naderende dag van Christus, volharding in het volbrengen van de wil van God, die nodig is om de vervulling van Zijn belofte te verkrijgen.

Indeling

Hiernaast treft u de regionale indeling en de plaats van samenkomst aan. Op elke bijeenkomst wordt de inleiding verzorgd door een lid van het hoofdbestuur, terwijl de leiding bij een predikant uit de regio berust. Wij vragen u er goede nota van te nemen dat de bijeenkomsten plaatshebben op twee dinsdagen in september, namelijk 7 en 14 september. We hopen op deze doordeweekse avonden velen te mogen begroeten, om samen ons te bezinnen op wat in de huidige tijd van ons als leidinggevende ambtsdragers gevraagd wordt. Behalve ambtsdragers zijn ook leden van besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond hartelijk welkom. Mogen we de scriba’s vragen deze uitnodiging onder alle ambtsdragers te verspreiden? We hopen u op een van de bijeenkomsten te mogen begroeten. Van harte wensen we u tot slot Gods zegen toe op uw arbeid in Zijn dienst.

Met broederlijke groeten, namens het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond,

P.J. Vergunst algemeen secretaris


Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.

Numeri 14:24

En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.

2 Thessalonicenzen 3:5

Wanneer ook het vertrouwen van de volharding herleeft in degenen die uit hun val weer opgericht worden, dan brengt dat in hen geen lichtzinnigheid of veronachtzaming van de godzaligheid voort, maar juist een veel grotere zorg om de wegen des Heeren met ijver in acht te nemen.

Dordtse Leerregels, hoofdstuk V, artikel 13a

Het voorrecht van de volharding geldt voor de totale familie van God, van de jongste tot de oudste toe, van de zwakste tot de sterkste toe, van de kleine kinderen in de genade tot de oudste pilaren van Gods kerk. Het kleinste geloof zal beslist even onverwoestbaar blijven als het grootste.

J.C. Ryle

De zekere volharding van gelovigen maakt hen niet vrij van de noodzaak om te waken, te bidden en de middelen te gebruiken. Het maakt ook praktische aansporingen niet overbodig. Juist via het gebruik van middelen stelt God gelovigen in staat om door te gaan in het geloof.

J.C. Ryle

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst