Waar bent u naar op zoek?

Dagelijks Pasen

ds. M.M.J. Verheuvel
Door: ds. M.M.J. Verheuvel
06-04-2023

Het goede nieuws van de paasmorgen is bedoeld voor elke dag. ‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt...’ Dat is wat Paulus aan zijn broederzoon Timotheüs schrijft (2 Tim.2:8a). We luisteren mee naar deze apostolische woorden.

Het leven van een christen is een voortdurende oefening in gedenken. We gedenken de grote daden van God. We leven vooruit in de herinnering van wat al gebeurd is. We hopen en verlangen in de herinnering aan wat God al gedaan heeft. Dat doen we niet zomaar. Het is een apostolische opdracht. Het is een aanwijzing van de Geest voor een gezond christenleven.

De woorden van Paulus in zijn tweede brief aan Timotheüs maken ook duidelijk dat het nodig is om te gedenken. ‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt…’ Dat doe je midden in het aardse leven met zijn dubbelheid en aanvechting. Het is namelijk een leven waarin de huiveringwekkende woorden ‘verloochening’ en ‘ontrouw’ voorkomen (2:12-13). Christus verloochenen, de Heere ontrouw zijn? In het geloof lopen de rillingen je over de rug. Als je daar niet aan moet denken, denk dan aan Christus, de Opgestane. Als je van die woorden schrikt, schrik dan naar Christus toe, de Levende.

Voor het dienstwerk

Timotheüs hoort deze woorden ook met het oog op zijn dienstwerk in het Koninkrijk van God. Dat dienstwerk is er niet zonder verdrukkingen, zonder inspanning, zonder zware arbeid. Een christen die zich ook maar een beetje inspant omwille van het Koninkrijk, die zal het vast herkennen. Paulus gebruikt er drie voorbeelden voor. ‘Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Christus’ (2:3) – het voorbeeld van de militaire dienst. Gevolgd door het voorbeeld van een wedstrijd (2:5) en de zware arbeid van een landbouwer (2:6). Een soldaat kan het zich afvragen: waar vecht ik voor? Een hardloper eveneens: waar ren ik voor? En een boer, die kan zich zeker weleens vertwijfeld afvragen: waar doe ik het allemaal voor?

Om dat te weten, om te weten waar je als christen voor leeft, waar het allemaal om gaat, denk je terug aan Pasen. Vanuit die paasmorgen wordt duidelijk dat de strijd van Christus de overwinning bracht. Vanuit die paasmorgen wordt duidelijk dat de Leidsman en Voleinder van het geloof als eerste over de streep kwam en de krans van de heerlijkheid ontving. Vanuit die paasmorgen wordt duidelijk dat de oogst van het Koninkrijk van God begonnen is in Christus, Die ‘is opgewekt uit de doden en de Eersteling geworden is van hen die ontslapen zijn’ (1 Kor.15:20).

Schriftgetuigen

Waar tref je het levende besef van Pasen aan? Waar voed je het levende geloof in de opgestane Heere Jezus Christus? Om steeds weer in aanraking te komen met de Levende, openen wij de Schriften. Daarin volhardt de kerk. Wij zijn geen Thomas, die geloofde op het zicht en op de tast. Wij worden daarentegen wel aangesproken in de belofte: ‘Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.’ (Joh.20:29) Juist daarom raken wij de Schriften aan, openen wij het Woord van God: om te geloven in de Zoon van God, en om het leven te hebben in Zijn Naam (Joh.20:30-31). Christus heeft het Zelf namelijk al eens gezegd dat de Schriften van Hem getuigen (Joh.5:39). Toen Hij eens uit de Bijbel las in de synagoge van Nazareth, maakte Hij dat ook duidelijk: het gaat om Hem en je kunt Hem vinden in het profetische Woord (Luk.4:16-21). Het is vooral na de paasmorgen geweest dat dat duidelijk werd voor de leerlingen van Jezus. Ergens in de middag van die dag legde Hij aan de Emmaüsgangers uit hoe Mozes en de profeten over Hem hebben geschreven (Luk.24:27). En ’s avonds deed Hij dat opnieuw in de discipelkring in Jeruzalem. ‘Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.’ (Luk.24:45-46)

Levend

Om elke dag te leven uit het goede nieuws van de paasmorgen, open je dus elke dag de Schriften. Daar, in het Woord van God, hoor je de woorden als levende woorden van de levende Christus. Dat is niet maakbaar, dat gebeurt aan je. Daarvoor is dat Woord krachtig genoeg in de Geest van Christus. Dan gebeurt opnieuw wat eens al is gebeurd: het leven van Jezus breekt door onze dood heen. In de Bijbel wordt het steeds weer Pasen. Daarom gaan de Schriften steeds weer open in de kerk. In de verkondiging van het Woord van God komt de levende Christus opnieuw naar je toe. Zo wordt Hij verkondigd: levend en wel, in het midden van de gemeente. En zelfs als je verdrukkingen lijdt en boeien draagt: het Woord van God is niet gebonden (2 Tim.2:9). Zo vinden wij het leven steeds weer bij Jezus, Die zegt: ‘Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.’ (Openb.1:17-18)


Christus die U wilt tooien in het gewaad der schrift, ik berg mij in haar plooien. Met mijn bestaan op drift, met mijn gemiste kansen, mijn schaamte en mijn spijt, mag ik mij daar verschansen. Uw woord alleen bevrijdt.

(Liedboek 938)


Om elke dag te leven uit het goede nieuws van de paasmorgen, open je elke dag de Schriften.

ds. M.M.J. Verheuvel
ds. M.M.J. Verheuvel