Waar bent u naar op zoek?

Verslag van de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond

Dankbaar voor groei

A. Zwerus
Door: A. Zwerus
26-05-2022

De 116e jaarvergadering werd gehouden op donderdag 19 mei in de Aker te Putten. Een verslag van het bestuur.

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven. Hij heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder erelid dr. W. Verboom en vertegenwoordigers van zusterbonden en gaat voor in gebed. Vervolgens leest hij Efeze 5:30-33, een gedeelte over het huwelijk. Als openingstitel noemt hij: ‘Dit geheimenis is groot’. Daarna zingen we van Psalm 84 couplet 3 en 6. Op pagina 4-7 van dit nummer is het openingswoord van de voorzitter te lezen.

Bestuursverkiezing

Er zijn twee vacatures door het tussentijds terugtreden van ds. H. Liefting en ds. A.J. Mensink. Ds. J. Muller en ds. J.C. Schuurman zijn aftredend en herkiesbaar. Voor deze laatsten zijn geen tegenkandidaten ingediend en beiden worden herkozen en aanvaarden deze herverkiezing.

In de vacature van ds. H. Liefting heeft het bestuur ds. M.K. de Wilde uit Sommelsdijk voorgedragen en in de vacature van ds. A.J. Mensink ds. J.C. Breugem uit Boven-Hardinxveld. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, waardoor beide broeders zijn gekozen. Ze aanvaarden deze benoeming. Het bestuur is daarmee weer voltallig.

Het jaarverslag wordt kort ingeleid door secretaris A. Zwerus. Hoewel door corona ook dit jaar de planning regelmatig aangepast moest worden, overheerst dankbaarheid voor alles wat gedaan kon worden. Dankbaarheid is er ook voor de groei van het aantal leden van de Gereformeerde Bond en voor de groei van het aantal abonnees op De Waarheidsvriend. Verder merkt hij op dat De Waarheidsvriend binnenkort ook te lezen is via de website en dat het bekende papieren adresboekje plaats gaat maken voor een digitale versie.

Naar aanleiding van het verslag houdt dhr. E. Kooi (Niezijl) een warm pleidooi voor de papieren editie van het adresboekje. De voorzitter geeft aan dat voor de digibeten via het bureau een papieren versie opgevraagd kan worden die er overigens wel anders uit zal zien dan gewend. Dhr. E.G. van IJken (Ermelo) vraagt of er contacten zijn met de Confessionele Vereniging. De algemeen secretaris geeft aan dat dit in de afgelopen jaren niet bilateraal heeft plaatsgevonden, maar dat er wel ontmoetingen zijn in het kader van het COGG. Dhr. M. Sinke (Moerkapelle) merkt naar aanleiding van het ledenaantal op dat we de tendens wel in het oog moeten houden en meenemen in ons beleid, omdat de kerk in Nederland krimpt en dit ons uiteindelijk niet voorbijgaat. Ds. P. Vermaat (Veenendaal) vraagt naar aanleiding van het contact met Eleos om extra aandacht voor de psychische nood en hierover te schrijven in De Waarheidsvriend. Dr. W. Verboom (Harderwijk) vraagt aandacht voor het belang van de leerdiensten en hoe we de catechismus in deze geseculariseerde tijd onder de aandacht kunnen brengen van (jonge) predikanten. Ds. C. Blenk (Den Haag) spreekt dank uit voor de oproep tot voorbede voor de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij spoort het bestuur aan om hun synode uit te nodigen op te gaan in de Protestantse Kerk met de oproep ‘Kom over en help ons’ en daarmee de Afscheiding ongedaan te maken. De algemeen secretaris merkt op dat hij in een dubbelinterview met ds. J.M.J. Kieviet, dat binnenkort in De Wekker verschijnt, gesproken heeft over het failliet van de Afscheiding. Dhr. R. Plomp (Delft) vraagt om intrekking van de steun aan het gravamen van dr. M. Klaassen, omdat hij van mening is dat dit gravamen zich niet richt op de in de kerkorde genoemde belijdenisgeschriften. De algemeen secretaris merkt op dat volgens ordinantie 1.5.2 van de kerkorde ook een gravamen ingediend kan worden tegen uitingen van de kerk die het belijden van de kerk raken. De voorzitter merkt in dit verband op dat hierover getuigend gesproken moet worden.

Financieel verslag

Penningmeester L.P. de Wit geeft een toelichting op het financiële deel van het verslag. Hoewel het resultaat negatief is, veroorzaakt door extra investeringen, overheerst dankbaarheid voor de toename van giften. Verder merkt hij op dat in het afgelopen jaar het beleggingsstatuut is geactualiseerd en dat is gekozen voor beleggingsfondsen.

Naar aanleiding van het verslag vraagt dhr. H. de Gier (Gouda) zich af of de grote reserve en de wijze van beheren ten diepste niet bestempeld kan worden als dood kapitaal. Hij vraagt zich af of deze middelen niet beter ingezet kunnen worden ten dienste van Gods Koninkrijk en of het bestuur hiervoor een langetermijnvisie kan ontwikkelen. Dhr. De Wit geeft aan dat dit in de komende jaren wordt doorontwikkeld en dat we zeker willen investeren in de doelstellingen van de Gereformeerde Bond.

Dhr. N.C. Harkes (Waddinxveen) vraagt hier op korte termijn mee aan het werk te gaan en deze zaken goed te regelen.

Dhr. H.D. de Wilde (Rijssen) is blij met de keuze van vermogensbeheer en vraagt aandacht voor een liquiditeitsbegroting en een duurzaam beleggingsprofiel. De penningmeester meldt dat het beleggingsstatuut uitgaat van een duurzaam beleggingsprofiel en dat gewerkt wordt aan de liquiditeitsbegroting.

Tot slot merkt de penningmeester op dat accountantskantoor With een goedkeurend oordeel heeft verstrekt bij de beoordeling van deze jaarrekening.

Financiële commissie

Helaas kon niemand van de Adviescommissie Financieel Beleid aanwezig zijn. Dhr. De Wit leest een verklaring voor van deze commissie, die bestaat uit de leden L.P. van Dalen (Papendrecht), K.J. Horlings (Putten) en P.J. van den Ent (Ede), waarin ze de vergadering adviseren mede vanwege de beoordelingsverklaring van de accountant, het bestuur en de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord. Als opvolger van dhr. Horlings, die aftredend is, wordt dhr. M. Bom uit Oud-Beijerland benoemd.

Jaarthema ‘Pastoraat. Ik zie naar je om’

Ds. J.C. Schuurman houdt vervolgens een bijbels-theologische lezing met als titel ‘Herderlijke zorg voor allen’. Hij benoemt dat naast de prediking het pastoraat een van de belangrijkste bouwstenen is van de christelijke gemeente. Zijn bijdrage wordt in juli opgenomen in De Waarheidsvriend. Tijdens de ambtsdragersontmoetingen in september zal het thema toegespitst worden op het werk van de ambtsdragers.

Groet van de synode

Namens de synode spreekt preses ds. M.C. Batenburg een groet uit. Hij roept de leden op om het ‘naar elkaar omzien’ in praktijk te brengen als het om de kerk in haar geheel gaat en het geloofsgesprek over Christus met elkaar aan te gaan. Hij spreekt dank uit voor het vele werk dat de Gereformeerde Bond verricht. (zie pag. 10)

Roeping naar de overheid

De algemeen secretaris P.J. Vergunst houdt in de middag een lezing over onze roeping in de kerk ten opzichte van de overheid. Deze bijdrage zal op een later moment in De Waarheidsvriend een plaats krijgen.

Groet aan de koning

Zoals gebruikelijk leest de algemeen secretaris de tekst voor van een telegram dat de vergadering aan Zijne Majesteit koning Willem-Alexander zal sturen. Aansluitend zingen we de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus.

Afscheid

De voorzitter dankt ds. H. Liefting voor zijn inzet voor het werk van de Gereformeerde Bond en overhandigt hem als dank een Bijbel.

Rondvraag

Ds. A. Visser (Harderwijk) vraagt om hetgeen besproken is ten aanzien van het huwelijk tijdens een bilateraal gesprek met het moderamen van de synode op een behoedzame wijze onder de aandacht te brengen. Prof. dr. J. Hoek (Veenendaal) vraagt of er ook ruimte is voor vrouwelijke leden van het hoofdbestuur. De algemeen secretaris antwoordt dat hiervoor in het verleden al wel dames gevraagd zijn. Ds. J. Tadema (Nijkerk) doet een oproep om jonge mensen te stimuleren om theologie te gaan studeren.

Sluiting

De aanwezigen worden door voorzitter ds. Verhoeven bedankt voor hun komst en betrokkenheid. Hij gaat vervolgens voor in dankgebed. Ter afsluiting zingen we Psalm 97:6 en 7.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 26 mei 2022.
Neem een 
jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

A. Zwerus
A. Zwerus

uit Emst is secretaris van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.