Waar bent u naar op zoek?

Dankbaarheid overheerst

W.H.C. Loedeman
Door: W.H.C. Loedeman
03-09-2020

De 114e jaarvergadering van de Gereformeerde Bond werd gehouden op maandag 24 augustus in De Aker te Putten. Een verslag.

De voorzitter, ds. A.J. Mensink, opent de vergadering. Door de maatregelen in verband met corona moest de jaarvergadering worden uitgesteld, maar ‘we zijn dankbaar dat we nu wel de mogelijkheid hebben om samen te komen’. Tijdens deze bijeenkomst zal vanwege de maatregelen niet gezongen worden en daarom leest de voorzitter, onder begeleidend orgelspel, de berijmde verzen 1 en 5 van Psalm 62. De voorzitter gaat voor in gebed, waarna hij 1 Korinthe 10:1-13 leest.

Het openingswoord heeft als titel ‘De gedoopte kerk’ (zie p.4-6). Het is deel twee van een tweeluik. Tijdens de contio in januari 2020 sprak de voorzitter over de gedoopte dominee. Er zijn grote zorgen binnen onze kerk die ons zo lief is, aldus de voorzitter, maar tot zijn troost denkt hij terug aan de synodevergadering van september 2008. Toen hield de synode unaniem en krachtig de doop overeind en daarmee ook de kinderdoop. Toch is het niet zozeer de kerk die de doop overeind houdt, de doop houdt de kerk overeind. De doop drukt de identiteit van de kerk uit. In de doop ziet de kerk haar roeping. Aansluitend heet hij iedereen welkom, in het bijzonder erelid prof. dr. W. Verboom. Ook is er een hartelijk welkom voor ds. M.C. Batenburg, preses van de synode.

Bestuursverkiezing

Ds. J.J. ten Brinke, mr. P.C. Knook en prof. dr. M.J. de Vries zijn aftredend en herkiesbaar. Omdat er voor hen geen tegenkandidaten zijn ingediend, zijn zij verkozen. Genoemde broeders aanvaarden hun herverkiezing.

De penningmeester, A.H. Teeuwissen, besloot tussentijds terug te treden. Het bestuur draagt L.P. de Wit uit Bergambacht voor. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en daarmee is de heer De Wit verkozen. Ook hij aanvaardt zijn verkiezing.

Jaarverslag

Vanwege afwezigheid van de bestuurssecretaris leidt de tweede voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven, het jaarverslag kort in met een aantal aandachtspunten. Hij dankt mevrouw M.M.C. van der Wind die het verslag heeft gemaakt. Dat brengt hem meteen op het volgende punt, namelijk de wisseling die plaatsvond in de redactie van De Waarheidsvriend.

Hierdoor is sinds mei 2020 mevrouw Van der Wind eindredacteur geworden, terwijl de vorige eindredacteur, mevrouw E. Visser, ook bij de redactie betrokken blijft.

Het bestuur is dankbaar dat het hoofdbestuur voltallig is en voor de broederlijke verbondenheid. Het jaarverslag meldt verder dat het Cornelis Graafland Centrum van start is gegaan onder leiding van prof. dr. H. van den Belt. Het voormalige promovendiberaad is hierin opgegaan.

Ds. Verhoeven vermeldt ook de ontwikkeling van een nieuwe website en benoemt enkele personele wisselingen. Het bestuur is dankbaar voor de mensen die vele jaren beschikbaar waren én voor de mensen die nu deze taak willen invullen.

De Gereformeerde Bond kent een boekenserie, de Artios-reeks. Dankbaar vermelden we dat er aan het einde van het verslagjaar 47 uitgaven waren. Tot slot vraagt ds. Verhoeven nog aandacht voor het werk van de heer J. Peters, voorlichter van de Gereformeerde Bond. Hij is graag bereid te helpen in een gemeente om aandacht te vragen voor onze vereniging.

Ds. J. Tadema (Nijkerk) heeft in het jaarverslag gelezen dat de algemeen secretaris een kennismakingsgesprek heeft gehad met ds. K. Dijkstra, consulent voor het beroepingswerk. Ds. Tadema stelt de vraag of deze predikant voldoende zicht heeft op de breedte van de kerk en of er wellicht een manier is om ds. Dijkstra bij te staan. P.J. Vergunst geeft aan dat deze vraag de hele kerk raakt. Ds. Dijkstra heeft in het gesprek inderdaad aangegeven weinig zicht te hebben op de Gereformeerde Bond. De algemeen secretaris heeft zijn diensten aangeboden om hem daarin bij te staan, maar daar is nog weinig gebruik van gemaakt. Verder merkt Vergunst op dat er een commissie voor het beroepingswerk is, waarin onder anderen ds. L.W. den Boer (Sliedrecht) zitting heeft. Echter, daarin wordt niet, zoals eerder, over concrete vacatures gesproken, maar over trends binnen de kerk. P.J. Vergunst wordt regelmatig om advies gevraagd door een kerkenraad die bezig is met het beroepingswerk.

Financieel verslag

De aftredende penningmeester, A.H. Teeuwissen, licht het financieel verslag toe. Hij heeft boven deze toelichting de titel ‘Dankbaar te midden van de zorg’ geschreven. Hij is dankbaar voor de betrokkenheid van de leden, het meeleven, de giften. Meer nog is hij dankbaar voor de Heere, Die hem deze dertien jaar de krachten gaf om het werk van penningmeester te mogen doen.

De heer N.C. Harkes (Waddinxveen) stelt vragen over de website, het negatief resultaat van de begroting en de personeelskosten. De penningmeester geeft een toelichting over hoe een en ander tot stand is gekomen.

Financiële commissie

Namens de financiële commissie doet mr. H.M. Klooster (Wapenveld) het woord. Hij doet kort verslag van de bijeenkomst die gehouden werd op 30 mei. Hierbij waren ook de twee andere leden van de commissie aanwezig, J. Moll (Huizen) en K.J. Horlings (Putten). Namens het bestuur nam A.H. Teeuwissen deel aan het gesprek. Ook de nieuwe penningmeester L.P. de Wit was erbij.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een aantal punten aangepast en is het rapport van de accountant besproken. De commissie spreekt haar waardering uit over het gevoerde beleid en adviseert de vergadering, mede vanwege de goedkeuringsverklaring van de accountant, het bestuur en de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord. Aangezien de heer Moll aftredend is, wordt L. van Dalen uit Papendrecht toegevoegd aan de commissie.

Lezing over jaarthema

De voorzitter leest als inleiding op de lezing over het jaarthema Psalm 126, een danklied na de ballingschap. Ds. H. Liefting spreekt over vrijheid naar aanleiding van 75 jaar bevrijding. De titel luidt: ‘Toen bevrijd…, en nu dan?’ Zijn lezing verschijnt vanaf volgende week in De Waarheidsvriend. Daarin kijkt hij naar de betekenis van vrijheid in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Daarna reikt hij vanuit Psalm 126 praktische aanwijzingen aan.

Groet aan de koning

De algemeen secretaris leest de tekst van het telegram voor dat de vergadering aan Zijne Majesteit koning Willem-Alexander zal zenden. Hierna luisteren we naar de melodie van het Wilhelmus en leest de voorzitter de twee bekende coupletten van het Wilhelmus voor.

Groet van de synode

Ds. M.C. Batenburg, preses van de synode, brengt een groet namens de synode (zie p.7). Hij doet dat naar aanleiding van de woorden genade en volharding. Hij wenst het hoofdbestuur veel wijsheid en zegen toe en doet een oproep aan alle aanwezigen om de synode in het persoonlijk gebed te gedenken.

Afscheid penningmeester

De voorzitter bedankt de heer A.H. Teeuwissen voor de dertien jaar dat hij penningmeester wilde zijn voor de Gereformeerde Bond. Daarin was hij verantwoordelijk, principieel, financieel en humoristisch aanwezig in de vergaderingen. Het bestuur kijkt daar met dankbaarheid op terug.

Rondvraag en sluiting

De heer J. Otten uit Assen vraagt aandacht voor de kleine gemeenten in het noorden. Eerder zijn er suggesties gedaan hoe de Gereformeerde Bond wellicht iets kan betekenen om hen te ondersteunen. De voorzitter geeft aan dat het predikantenberaad niet door kon gaan in maart, maar dat het de (blijvende) aandacht van het bestuur heeft.

De voorzitter dankt alle leden voor hun aanwezigheid. Ter afsluiting lees hij Romeinen 8 vanaf vers 12, waarna hij de vergadering besluit met gebed.

W.H.C. Loedeman
W.H.C. Loedeman