Waar bent u naar op zoek?

De beslissende wissel

Ds. H. Markus
Door: Ds. H. Markus
13-01-2022

En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Markus 2:5

Gelooft u dat de Heere machtig is om meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken? (Ef.3:20) De geschiedenis van de verlamde man die door zijn vrienden via het dak aan Jezus’ voeten wordt gelegd, is daar een mooi voorbeeld van.

Ligt hij daar met de vraag om genezing in zijn ogen, en wat krijgt hij? Vergeving van zonden. Kijken zijn vier vrienden van boven door het gat in het dak wat Jezus zal doen voor hun kameraad, en wat horen ze? Wat Jezus’ doel is, ook voor hen.

Jezus’ diepteboring

Jezus boort diep. Als een tandarts legt Hij de wortel van alle problemen bloot, de bron van alle ellende: onze breuk met God. Ongehoorzaamheid, eigenzinnigheid, dubbelleven, onzuivere motieven en gedachten brengt Hij aan het licht. ‘Uw zonden’, zegt Hij. Dat doet pijn, net als bij de tandarts die boort en dan de zenuw raakt. ‘Uw zonden’. Dat is meervoud! Weet u wel, dat en dat, toen en toen. Nee, we weten ’t niet eens allemaal meer. Wie weet ’t ten volle? Hij weet het beter dan ik. Maar iets is al erg genoeg. Daar lig je dan, zondaar die je bent. Gevallen in zonde, ook al ben je misschien kerngezond…. ‘Zoon, uw zonden zijn u vergeven.’ Moet je Hem nu horen. Zeg dat wel! Jezus – Hij doet Zijn Naam eer aan. ‘Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.’ (Matt.1:21) Hij gaat verder waar Hij mee bezig was, nu Hij weer thuis is in Kapernaüm. ‘Hij sprak het woord tot hen’ (Mark.2:2), ‘het Evangelie van het Koninkrijk van God’ (1:14). Dit is de beslissende wissel om dat Koninkrijk binnen te gaan.

Pak van het hart

Zonden worden weggenomen als een loodzware last van de schouder. Dat is een pak van je hart, als je weet wat het betekent om in de schuld te staan bij God. Ze zijn weg, zo ver het oosten is van het westen, zo ver weg (Ps.103). Zoals Johannes de Doper zei: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt.’ (Joh.1:29) Aan het kruis op Golgotha. Dit is nog altijd een waar woord, een woord dat de Heere in ons leven waarmaakt. Een opwekkend woord ook. ‘Zoon’, kind, zegt Jezus. Hij spreekt met Vaderlijke liefde van Vaderlijke vergeving. Het is de toon van wat als muziek in onze oren mag klinken: ‘uw zonden zijn u vergeven.’ God laat niet alleen Zijn volle toorn varen, maar schenkt ook Zijn volle heil, want als de wortel is aangepakt, komt de rest ook goed.

Toch nog ziek

De man ligt stil naar Jezus te kijken en te luisteren – nog steeds verlamd, dat wel. Nog worden we ziek of gehandicapt of we zijn het. Misschien zei de dokter dat we niet meer beter worden… En toch: ‘Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven….’ (Ps.32) ‘Heugelijke tijding, bron van hartverblijding, Evangeliewoord….’ (Joh. de Heer, lied 589) Zo eigent de Geest ons toe wat we in Christus hebben. Dat gebeurt nog steeds, als we het zoeken bij Jezus: ‘toen Jezus hun geloof zag.’ Reken erop: wat Hij zegt, zegt Hij met gezag.

Bij sommige Schriftgeleerden rijzen vragen, uit argwaan. Protest: dat gaat toch zomaar niet? Mag Hij dat wel zeggen? Jezus schept direct duidelijkheid: ‘Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven’ – en dan kijkt Jezus de verlamde man aan – ‘Ik zeg u: Sta op….’ (2:10,11a). Kijk toch, direct staat hij op en loopt tussen de menigte door naar buiten. Zijn verlamde benen doen het weer. Wijst het woord van vergeving naar het kruis op Golgotha, dit woord van genezing wijst naar Zijn opstanding, naar de nieuwe toekomst.

Krachtig woord

De verlamde broeder trekt zich op aan Jezus’ woord, zo krachtig en zo waarachtig is het. Dat is nu geloven: de Heere op Zijn Woord vertrouwen. Daar is de Geest op uit. Blijf geen toehoorder of toeschouwer. ‘Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; verhardt u niet, maar laat u leiden.’ (Ps.95) Leef van de belofte, ook al gaat het door gebrokenheid, juist ook van ons lichaam… De dag komt dat niemand meer zal zeggen: ‘Ik ben ziek.’ Vanwege de ontvangen ‘vergeving van ongerechtigheid’ (Jes.33:24). De beslissende wissel is om. Daarom.

Echt, de Heere is machtig te geven, meer dan overvloedig, boven al wat wij bidden of denken. Alle reden om Hem te verheerlijken (Mark.2:12).

Ds. H. Markus
Ds. H. Markus