Waar bent u naar op zoek?

De catecheet

21-09-2015

Een catecheet vervult een cruciale rol. Het gaat er immers om dat hij of zij zo leiding geeft aan een onderwijsleergesprek dat jongeren worden toegerust om hun geloof te belijden en geholpen worden in hun twijfels en verlangens, schrijft dr. W. Verboom.

Catechisatie geven is mooi, maar ook moeilijk. Het is geen geringe opgave. Er is echter één houvast: het catecheselokaal is per definitie de werkplaats van de Heilige Geest.

We lezen in de Bijbel een mooie uitdrukking voor de catecheet. We vinden die in Efeze 4:11, namelijk de herder en leraar. De catecheet is dus tegelijk leraar en herder. Dat pleit ervoor dat de catechese een bij uitstek pastoraal karakter draagt. De catecheet is een herder in navolging van de grote Herder en Leraar, de Heere Jezus.

Wat een herder kenmerkt, is dat hij zijn schapen liefheeft, zorg voor hen draagt en voor hun welzijn waakt. Hij is hun ook trouw, juist ook als ze in gevaren verkeren (Joh.10). Dit herder-zijn is een grondhouding, een habitus van de catecheet.

Met die houding staat of valt zijn catechese. De catechisanten merken dat meteen. Die man kent ons. Die vrouw begrijpt ons. Zo kan er een vertrouwensrelatie ontstaan, die noodzakelijk is voor het welslagen van de catechese. Een briljant didacticus hoeft nog geen goede catecheet te zijn en iemand die didactisch niet zo sterk is, maar een warm, pastoraal, liefdevol hart heeft, kan toch een goede catecheet zijn.

Deze grondhouding neemt niet weg dat het belangrijk is dat de catecheet over de nodige didactische en communicatieve vaardigheden beschikt. Het is de vraag of gemeenteleden die die gaven ten enenmale missen er verstandig aan doen om catechisatie te gaan geven. Je moet er toch wel een beetje aanleg voor hebben. Dat is het waarheidselement in de opmerking van het gemeentelid in het kader. Precies die aanleg kun je verder ontwikkelen. Dat bedoelde de predikantsvrouw in 1968, toen ze zei: ‘Je kunt het toch leren!’ Dat moet je dan zelf willen. Dan kan catechese geven heel boeiend worden.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 25 september 2015.