Waar bent u naar op zoek?

De kracht van Christus’ werk

ds. J.A. van den Berg
Door: ds. J.A. van den Berg
16-03-2023

Het welbehagen van de Heere zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Jesaja 53:10b

De invloed van een bedrijfsdirecteur wordt gemerkt. Het maakt verschil wie ergens de hand in heeft. Daar zit vaak het verschil van winst of verlies. Het bepaalt mede de voorspoed van het bedrijf.

Door de hand van Christus zal het welbehagen van de Heere voorspoedig zijn. Het lijden en sterven van Christus draagt veel vrucht. Daar zorgt Hij Zelf voor. Dat er een kerk is in deze wereld komt door de hand van Christus.

Welbehagen

Wat betekent het welbehagen van de Heere? Welbehagen zegt iets over de gezindheid, de bedoeling van de Heere. Het woordje ‘wel’ maakt duidelijk dat Gods gezindheid positief is. God heeft het behoud van zondaren op het oog. Zelf moet ik hierbij altijd denken aan Ezechiël 18:23. Daar maakt de Heere duidelijk dat Hij geen behagen heeft in de dood van de goddeloze. Uiteraard is er veel meer onderwijs in Gods Woord waaruit dat blijkt.

Heel duidelijk blijkt deze gezindheid van God uit het begin van vers 10. Daar staat dat het de Heere behaagde om Hem te verbrijzelen. De Vader wilde de Zoon verbrijzelen om zondaren te helen. Zo ver strekt Gods ontferming voor mensen, verloren in schuld. Die ontferming heeft zijn oorsprong in Gods eeuwige en verkiezende liefde. Dat is een rijke troost. De grond van mijn behoud ligt helemaal buiten mijzelf. Dat troost mij wanneer ik merk dat ik in mezelf zwak en zondig blijf.

Hoe denkt u over de Heere? De duivel wil dat we negatief denken over God. Dat probeerde hij al te bewerken bij de zondeval in het paradijs. Daarom is het nodig dat we God leren kennen zoals Hij Zich bekendmaakt in Zijn Woord. En vooral zoals Hij Zich bekendmaakt in Christus, de Gekruisigde.

Een doorboorde hand

Wat is het goed om na te denken over de hand van Christus. Het is een doorboorde hand. De twijfelende Thomas mocht het teken in Zijn hand zien en aanraken. De hand van Christus zorgt ervoor dat zondaren worden behouden. Hoe dan? Bij de hand van Christus kunnen we denken aan Zijn bediening als Middelaar. In het offer van Christus aan het kruis is kracht om mensen met God te verzoenen. Christus zorgt ervoor dat dit gebeurt. In de hemel pleit Hij als voorspraak bij de Vader op grond van Zijn lijden en sterven aan het kruis. Op aarde pleit Hij door Zijn Woord en door de Heilige Geest in de harten van mensen, zodat ze zich door Hem laten zalig maken. In de hemel staat Christus als een geslacht Lam (Openb.5:6). Wij moeten doen wat Johannes de Doper heeft gezegd: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’ (Joh.1:29) De Heilige Geest zorgt ervoor dat dit gebeurt. Die zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel (Joh.16:8). Zo verandert opstand tegen God in een knielen voor God. Zo komen we tot de overtuiging dat ik gezondigd heb, maar dat Christus genoeg heeft gedaan en dat de duivel het verloren heeft. Zo vergadert, beschermt en onderhoudt de Zoon van God Zich een gemeente, waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven (HC, antw.54).

Voorspoedig

Hoe staat het ervoor met de kerk in deze wereld? Verdeeld, vervolgd, verwaterd. Hoezo voorspoedig? Mijn Knecht, de Rechtvaardige, zal er velen rechtvaardigen (vs.11). Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien (vs.10). Door het sterven van Christus is er geestelijk nageslacht voor Hem. Hoevelen zijn er al opnieuw geboren. En hoevelen zullen er nog volgen. Het wordt een grote menigte, die niemand tellen kan, uit alle naties, stammen, volken en talen (Openb.7:9). Zij zullen God en het Lam de eer geven.

Blijkt hieruit niet de kracht van het werk van Christus? Het wonder van Zijn genade? Door alle aanslagen van de boze heen. Door al onze zondige zwakheid en verdeeldheid heen. De kerk is Gods werk. Hij gebruikt ook het moeilijke en zelfs het kromme. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. God gebruikt het indrukwekkende getuigenis van hen die lijden om Christus’ wil. Anderen worden daardoor geraakt, stil gezet, bekeerd en bemoedigd. Wat wij ervan maken in de kerk en in ons leven, moet ons verootmoedigen voor God. Oprechte ootmoed, oprechte nederigheid is onmisbaar om anderen te winnen en om God te eren. Want daardoor lijken we op Christus.

ds. J.A. van den Berg
ds. J.A. van den Berg