Waar bent u naar op zoek?

blog

Een heftige tijd

De laatste dagen zijn begonnen, de Geest zorgt ervoor dat we volhouden

09-05-2016

Het spreken van God door de Zoon is de climax van Zijn openbaring: het gebeurt als Christus op het kerstfeest in de wereld komt. De laatste dagen zijn begonnen.

Verschillende keren komen we in het Nieuwe Testament de aanduiding ‘de laatste dagen’ tegen. Zo lezen we in het eerste vers van de Hebreeënbrief: ‘Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.’ (Hebr.1:1

Ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament komen we deze aanduiding tegen. In 2 Timotheüs 3:1 schrijft Paulus dat er in de laatste dagen ‘zware tijden zullen aanbreken’.

Met de komst van Christus zijn deze dagen aangebroken. Het is behalve een startpunt ook een aanduiding voor de tijd tussen komst en wederkomst en die getypeerd wordt als een intensieve periode. Het aftellen is begonnen.

Dag van de HEERE

In zijn toespraak op het pinksterfeest in Jeruzalem neemt ook Petrus deze woorden in de mond. ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees.’ (Hand.2:17a) Petrus citeert hier de profeet Joël. In zijn profetie staat ‘de dag van de HEERE’ centraal.

Deze dag is een begrip in de boodschap van de profeten. Als Israël onderdrukt wordt door vijanden en zich machteloos voelt, mag het weten: op ‘de dag van de HEERE’ zal Hij Zijn volk bevrijden. Hij zal ingrijpen. Het is dus een dag om naar uit te zien.

Er is echter ook een keerzijde. Als Israël blijft zondigen zal op ‘de dag van de HEERE’ het volk zelf gestraft worden. Joël ziet een sprinkhanenplaag als voorbode van deze dag. Het volk verootmoedigt zich echter en de plaag stopt. Dat betekent ondertussen niet dat ‘de dag van de HEERE’ wordt afgeblazen. Nee, die dag zal komen.

Voordat die dag zich aandient, gebeurt er eerst nog iets anders. De Heere God stort Zijn Geest uit op alle vlees. De Heilige Geest raakt ouderen en jongeren aan. Maar dat niet alleen. Er zullen indrukwekkende kosmische verschijnselen plaatsvinden. Zo kondigt deze dag zich aan. En je redt het alleen op deze dag door de Naam van de Heere aan te roepen!

Toespitsing

Wie Handelingen 2:17 vergelijkt met Joël 2:28, zal bemerken dat Petrus de woorden ‘daarna zal het geschieden’ veranderd heeft in ‘en het zal zijn in de laatste dagen’. Die toespitsing is veelzeggend. Joël verwijst naar gebeurtenissen índe geschiedenis van zijn volk. Petrus plaatst het gebeuren in een universeel, eschatologisch perspectief aan het eind van de geschiedenis. Het is, zoals dr. J. Douma treffend samenvat: de ‘dag van Jahwe’ is tot de dag van Jezus Christus geworden (in: Gaan in het spoor van het Oude Testament). Vanaf Pinksteren is alles op de wederkomst gericht. De laatste dagen zijn begonnen.

Offensief

Op Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort. Hij rust de gelovigen toe. Hij woont in de gemeente. Hij is present. Gelovigen zijn met de Heilige Geest verzegeld, ze mogen voortdurend vervuld worden met de Heilige Geest.

Dat betekent ondertussen niet dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten. De aanduiding ‘de laatste dagen’ houdt ons scherp. Juist in de laatste dagen zoekt de Heilige Geest de confrontatie. Er is een geding tussen God en de (ongelovige) wereld. De Heilige Geest klaagt de wereld aan. Hij stelt de wereld in staat van beschuldiging. Dat wordt Hem niet in dank afgenomen. Het botst. Sinds Pinksteren is de Heilige Geest bezig met Zijn triomfmars door deze wereld. Hij laat overal proclameren dat Christus overwinnaar is. Maar er is ook tegenstand. In toenemende mate zelfs. De laatste dagen zijn begonnen.

Misverstand

Nu kan de tijdsaanduiding ‘dagen’ ons op het verkeerde been zetten. De aanduiding zou kunnen suggereren dat het allemaal niet zo lang zal duren. Maar ‘dagen’ blijken inmiddels ‘eeuwen’ te zijn geworden. Er zijn daarom theologen die geopperd hebben: Christus heeft Zich vergist. Hij zou een snelle, definitieve komst van het Godsrijk hebben verwacht, maar die verwachting is niet uitgekomen.

Deze weergave doet geen recht aan Christus en aan de feiten. Want wie aandachtig naar de Schrift luistert, merkt dat er in deze ‘laatste dagen’ heel veel moet gebeuren.

Zojuist kwam het offensief van de Heilige Geest al even ter sprake. Hij ondervindt instemming maar ook tegenkanting. Gedetailleerd worden we in het Nieuwe Testament op de hoogte gebracht. Er zal sprake zijn van antichristen. Er zal het fenomeen zijn van de valse profetie. Dwaalleraren zullen opstaan. Het boek Openbaring bericht ons uitvoerig over grote, apocalyptische gebeurtenissen die zullen plaatsvinden.

‘De laatste dagen’ verwijzen niet naar nog wat ‘laatste handelingen’ in de zin van: slechts enkele. God heeft inderdaad beslissend en definitief gesproken door de Zoon. Maar de uitwerking van dit spreken is omvattend. Ondertussen is dit nog steeds een kant van de medaille.

De laatste dagen zijn ook de dagen waarin de Heilige Geest is uitgestort. Er komen mensen tot geloof. Gemeenten zijn gevormd en worden, door de eeuwen heen, opgebouwd. Er worden nieuwe gemeenten gesticht. Juist in de laatste dagen heeft de Heilige Geest een geweldige actieradius en volvoert Hij Zijn plan.

Nieuws volgen

Ondertussen duren die laatste dagen wel lang. In zijn tweede brief klaagt Petrus al over spotters die in de laatste dagen zullen komen. Zij zullen zeggen: waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

Maar is dat zo? Zojuist zagen we wat de Heilige Geest allemaal doet in deze wereld. Om niet te verslappen is het daarom geboden om dagelijks ‘het nieuws uit het Koninkrijk van God’ te volgen: zendingsbladen lezen, nieuwsbrieven van zendelingen spellen en hun weblogs raadplegen. Ook het nieuws over christenvervolging moeten we tot ons nemen. Wie alleen maar gefixeerd blijft op zijn eigen vierkante millimeter, krijgt een geweldige blikverenging. De laatste dagen zijn spannende dagen. We hoeven alleen maar om ons heen te kijken om dat te zien.

Vermoeiend

Paulus zegt in 2 Timotheüs 3:1: ‘Weet dit.’ Neem ter harte. Realiseer je. In de laatste dagen zullen zware tijden aanbreken. ‘Vermoeiend’ zo mag je die tijden ook typeren. En dan geeft Paulus een tekening van een cultuur waarin mensen alleen maar om zichzelf heen draaien: want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. De mensen, dat is dus niet maar een enkeling. Nee, het gaat om de massa. En daartussen voelt de gelovige zich een eenling, geïsoleerd, onbegrepen, een vreemdeling. Dat maakt die laatste dagen zo vermoeiend.

Volhouden

Hoe houd je het vol? Aan het eind van het hoofdstuk schrijft Paulus: ‘Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent….’ (2 Tim.3:14) En in het volgende vers wijst hij op de heilige Schriften, die ons wijs maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.

De laatste dagen zijn begonnen. Het is een fascinerende tijd en een heftige tijd. De Heilige Geest is er, juist in deze dagen. Hij analyseert de tijd, zodat we weten wat er gebeurt. En Hij verzekert ons: ook al zullen er in die laatste dagen zware tijden aanbreken, Christus kan die tijden aan. Hij is met ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld (Matt.28:20).

De laatste dagen hebben een begin, ze krijgen ook een einde. Jezus komt. De Geest van Pinksteren zorgt ervoor dat we volhouden.

C. van Duijn